University of Oulu

Musiikin luova tuottaminen musiikkikasvatuksen opinnoissa

Saved in:
Author: Jouppi, Mikael1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005061627
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Jouppi, 2020
Publish Date: 2020-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Musiikin luova tuottaminen on ollut esillä viime vuosina johtuen sen vähäisyydestä koulujen musiikintunneilla. Vaikka musiikin luova tuottaminen tai jokin sen muodoista on edustettuna vuonna 2014 julkaistussa perusopetuksen opetussuunnitelmassa, on sitä ollut tutkimusten mukaan tunneilla huomattavasti vähemmän muihin sisältöihin verrattuna. Syyt musiikin luovan tuottamisen vähäisyyden taustalla eivät ole yksiselitteiset.

Kandidaatintutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisia valmiuksia musiikkikasvatuksen koulutusohjelmat Suomessa (Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Taideyliopisto) tarjoavat musiikin luovan tuottamisen opettamiselle. Toisena tavoitteena on nostaa esille musiikin luovan tuottamisen opettamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Musiikin luova tuottaminen on laajempi käsite, joka pitää sisällään erilaisia luovan tuottamisen tapoja, joita ovat ainakin säveltäminen, improvisointi ja sovittaminen. Musiikin luovan tuottamisen vähäisyyteen musiikintunneilla vaikuttavat esimerkiksi suuret ryhmäkoot, ajankäytön rajallisuus sekä opettajien vähäinen koulutus. Haasteellisuuteen vaikuttaa myös teknologian kehitys ja jatkuvasti uusiutuva musiikkimaailma.

Musiikin luovan tuottamisen mahdollisuuksiin kuuluu lapsen ja nuoren identiteetin rakentumisen tukeminen sekä oppilaiden luovuuden, sitoutumiskyvyn ja akateemisten taitojen kehitys. Improvisoinnin on katsottu valmistavan oppilaita muuttuvaa maailmaa varten ja erityisesti musiikkiteknologian hyödyntäminen musiikin luovan tuottamisen opettamisessa on tuottanut hyviä tuloksia nostamalla oppilaiden motivaatiota ja kehittämällä näitä musiikillisina ja luovina toimijoina.

Tutkielmaan kerätyn aineiston perusteella musiikkikasvatuksen opiskelijoilla on opinto-oppaiden sekä kurssikuvausten perusteella musiikin luovaa tuottamista opintojen aikana hyvin. Johtopäätöksissä tuon kuitenkin esille kriittisiä ajatuksia tulkintoihini liittyen. Tutkielman pohdinnassa kerron omakohtaisista kokemuksista musiikkikasvatuksen opiskelijana ja tuon esille joitain mahdollisia kehitysideoita koulutuksen kehittämistä ajatellen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikael Jouppi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.