University of Oulu

Ympäristökasvatuksen merkitys yksilön luontosuhteen muodostumisessa

Saved in:
Author: Jaakkola, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005081647
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Jaakkola, 2020
Publish Date: 2020-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Luonnolla on pitkä historia suomalaisessa kulttuurissa. Luonto on ollut meille aina työllisyyttä, vaurautta, riistaa ja osa meidän kulttuuriamme. Suomalaista luontoa markkinoidaan maailmalla puhtaana, uusiutuvana ja monimuotoisena. Lappi elää matkailusta ja sinne matkustaa paljon turisteja ympäri vuoden pelkästään puhtaan ilman vuoksi. Ilmastonmuutoksen myötä lumiraja kuitenkin vetäytyy vuosi vuodelta ja useat eläinlajit ovat vaarantuneita elinympäristön muutoksen vuoksi. Eläinlajien lisäksi myös lasten elinympäristö on muuttunut. Metsäleikit, majanrakennukset ja vanhempien kanssa tehdyt onkireissut ovat vaihtuneet pääosin digitaalisiin ympäristöihin. Ruutuaikaa tarkkaillaan ja sen sijaan lapsille halutaan nyt lisää luontoaikaa, jotta saataisiin ehkäistyä luonnosta vieraantuminen. Myös koulumaailmassa on huomioitu tämä ja digitaalisten oppimisympäristöjen vastapainona hyödynnetään myös lähiluontoa. Onkin tärkeää, että luontosuhteen tukeminen huomioidaan perusopetuksessa, sillä ei ole itsestään selvää, että luontoarvot olisivat läsnä nykypäivän lapsen kotikasvatuksessa.

Tämän tutkielman tavoitteena on luoda yhtymäkohtia koulukontekstin ympäristökasvatukselle ja oppilaan luontosuhteen muodostumiselle. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyn siihen, miten ympäristökasvatus ilmenee koulun toimintakulttuurissa ja mitä keinoja luokanopettajalla on oppilaan luontosuhteen muodostumisen tukemiseen. Selvitän myös, mitkä tekijät vaikuttavat yksilön luontosuhteen muodostumiseen. Tutkimusaineistoon perehtymällä selvitän ympäristökasvatuksen monimuotoisen historian aina 1850-luvulta tuoreimpaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Keskeisimmät käsitteet tutkielmassa ovat ympäristökasvatus ja luontosuhde. Käsitteet jäsennän erilaisia malleja apuna käyttäen, jotta saan rajattua ne juuri koulukontekstiin sopivaksi. Ympäristökasvatus määritellään tutkielmassa formaalin kasvatuksen näkökulmasta, tässä tapauksessa näkökulmana toimii koulu. Tähän liittyen esittelen tavoitteita ja arvoja, jotka luovat perustan koulussa tapahtuvalle ympäristökasvatukselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Jaakkola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.