University of Oulu

Peruskouluikäisten oppilaiden vieraan kielen oppimisen tukeminen lukivaikeudesta johtuvissa haasteissa

Saved in:
Author: Lantto, Mari1; Niskanen, Jenniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005081648
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lantto; J. Niskanen, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on kuvailla vieraiden kielten oppimisen haasteita peruskouluikäisillä oppilailla lukivaikeudesta johtuen. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, millaisilla tukikeinoilla voidaan tukea oppilaita, joilla on lukivaikeudesta johtuvia vieraiden kielten oppimisen haasteita. Tämä tutkielma on tehty kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka on toteutettu kirjallisuuden ja tutkimustiedon pohjalta.

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat:

1. Mitä haasteita lukivaikeus voi tuoda peruskouluikäisten oppilaiden vieraiden kielten oppimiseen? Keskeistä tässä tutkimuskysymyksen käsittelyssä on lukivaikeuden vaikutukset vieraan kielen oppimisen eri osa-alueisiin.

2. Miten oppilaita voidaan tukea lukivaikeudesta johtuvissa vieraiden kielten oppimisen haasteissa? Keskeistä tämän tutkimuskysymyksen käsittelyssä on kuvailla tukikeinoja, joiden avulla opettajat voivat tukea oppilaita vieraan kielen oppimisen eri osa-alueilla. Tuen järjestämisessä huomioidaan myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja tätä aihetta koskeva Suomen lainsäädäntö.

Vieraiden kielten oppimisen haasteiden taustalla nähdään olevan samoja piirteitä kuin lukivaikeudessa. Haasteet pohjautuvat fonologisen tietoisuuden, työmuistin ja nopean sarjallisen nimeämisen puutteisiin. Nämä tuovat ongelmia muun muassa vieraan kielen kirjain-äännevastaavuuden hahmottamiseen, joka puolestaan vaikuttaa muihin kielen osa-alueisiin. Oppilaiden haasteita vieraiden kielten oppimisessa voidaan tukea monella eri tavalla. Tukemisessa voidaan hyödyntää oppimisen erilaisia apuvälineitä ja opetuskeinoja, joiden avulla oppilaiden tukemisesta saadaan yksilöllistä ja oppilaan tuen tarpeita vastaavaa.

Tätä tutkielmaa voi mahdollisesti käyttää opettajien tietopakettina, jota he voivat hyödyntää työssään. Tutkielmassa esiin tuotuja tukikeinoja voi hyödyntää myös sellaisten oppilaiden opetuksessa, joilla ei ole oppimisvaikeuksia.

Tutkielman aluksi käsitellään tutkielman taustaan liittyviä tekijöitä, jonka jälkeen tarkastellaan tutkielmaan liittyvää teoreettista viitekehystä. Näiden jälkeen tutkielmassa vastataan tutkimuskysymyksiin järjestyksessä. Johtopäätöksissä peilataan tutkimuskysymyksien tuloksia teoreettiseen viitekehykseen. Tutkielman lopuksi pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja nostetaan esiin mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia.

Supporting primary school pupils in learning difficulties in foreign languages due to dyslexia

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to describe the challenges primary school pupils’ have in learning foreign language due to dyslexia. In addition, the thesis explores what kind of means of support can be used to support pupils with learning difficulties in foreign languages due to dyslexia. This thesis has been prepared as a descriptive literature review based on literature and research data.

The research questions of this bachelor’s thesis are:

1.What challenges can dyslexia bring for the primary school pupils foreign languages learning? Essential to addressing this research question are the effects of dyslexia on different areas of foreign language learning.

2.How pupils with dyslexia can be supported with challenges associated with foreign language learning? Essential to addressing this research question is to describe the ways that teachers can support pupils in different areas of learning a foreign language. When organizing the support, the basics of the curriculum of the primary education and the relevant part of the Finnish legislation are taken into account.

The same characteristics as in dyslexia are behind the challenges of learning foreign languages. The challenges are based on the lack of phonological consciousness, working memory and rapid automatized naming. These cause problems, for example, in perceiving the letter-sound correspondence of the foreign language, which in turn affects other areas of the language. There are many ways to support pupils’ challenges in learning a foreign language. The support can be based on a variety of teaching aids and teaching methods with the help of which the support can be individualized and modified to correspond to the pupils’ needs.

This bachelor’s thesis can potentially be used as the teachers’ information pack which they can utilise in their work. The support methods highlighted in the thesis can also be utilised in the education of pupils with no learning difficulties.

The thesis begins with a discussion about the factors behind the thesis and then continues with the theoretical framework related to the thesis is examined. Following the thesis answers the research questions in order. In the conclusions the results of the research questions are mirrored to the theoretical framework. Finally, the thesis discusses the reliability of the study and the potential follow up research proposals are highlighted.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Lantto; Jenniina Niskanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.