University of Oulu

Varhaislapsuuden tunnetaidot ja Fanni-kirjasarja tunnetaitojen tukena

Saved in:
Author: Ruotsalainen, Hanna-Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005091668
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-L. Ruotsalainen, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkoituksena on tutkia varhaiskasvatusikäisten lasten tunnetaitoja ja miten niitä voidaan tukea Fanni-kirjasarjan avulla. Tutkimuskysymykseni oli “Miten 4–6-vuotiaan tunnetaitoja voidaan tukea Fanni-kirjasarjan avulla?“ Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Teoreettinen viitekehys rakentuu sekä suomen- että englanninkielisistä teoksista. Viitekehyksessä määrittelen lapsen tunteiden kehittymistä vastasyntyneestä alkaen, tunnetaitoja, tunnekasvatusta ja aikuisen roolia lapsen tunnekasvatuksessa sekä ongelmia tunnetaidoissa. Fanni-kirjasarjasta analysoin kolmea ensimmäistä kirjaa. Analysoin kirjasarjaa vapaasti peilaten teoreettiseen viitekehykseen.

Tarve pienten lasten tunnekasvatukselle on lisääntyvä. Tunnetaitojen tukeminen vaatii aikuiselta tietoista panostusta ja aiheeseen perehtymistä. Tämän tutkielman tavoitteena on tarjota tietoa tunnetaitojen tärkeydestä lapsen elämässä sekä tuoda esille yhtä mahdollista tunnetaitojen tukemiseen sopivaa kirjasarjaa: Fanni-kirjasarjaa.

Tutkimustulosten perusteella tunnetaidot ovat monimutkainen asia, jonka toimintaa ei täysin osata selittää. Kulttuuri vaikuttaa siihen, miten ymmärrämme tunteita. Lapsen tunnetaitojen kehittymiselle on tärkeää aitous, rehellisyys, aikuisen roolimalli sekä aikuisen läsnäolo. Lapsi tarvitsee tilaa ja aikaa tunteilleen. Fanni-kirjasarja tukee lasta oppimaan tunnetaitojen peruspilareita: tunteiden tunnistamista ja nimeämistä, tunteiden säätelyä sekä stressinhallintaa. Kirjasarja tukee näitä taitoja tarinan, tieto-osuuden ja tehtävien avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Leena Ruotsalainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.