University of Oulu

Autismikirjon lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Holappa, Noora1; Jäntti, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005091670
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Holappa; M. Jäntti, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on eritellä millä tavoin autismikirjo ilmenee ja tuoda esiin erilaisia autismikirjon lapsen tukemisen keinoja varhaiskasvatuksessa. Haluamme lisätä varhaiskasvatuksen opettajien tietoisuutta autismikirjosta sekä tukimenetelmistä, jotka sopivat käytettäväksi varhaiskasvatuksen kontekstissa lasten kanssa, joilla on autismikirjon piirteitä tai saatu diagnoosi.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu neljästä pääkäsitteestä, joita ovat autismikirjo, lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa, autismikirjon lapsen tukeminen sekä yhteistyö osana lapsen tukea. Autismikirjon kappaleessa syvennymme diagnoosiin ja autismikirjoon kuuluviin piirteisiin. Lisäksi käsittelemme autismikirjon historiaa ja sen nykytilaa, autismikirjon ilmenemistä ja esiintyvyyttä sekä nostamme esiin mielenteorian yhteyden autismiin. Tutkimuksessamme tuomme esiin varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tukemisen keinoja sekä erilaisia menetelmiä tukea autismikirjon lasta varhaiskasvatuksessa. Avaamme myös yhteistyön merkitystä osana lapsen tukemista.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus ja se on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla tarkoituksenamme on tarjota lukijalle yleiskatsaus käsiteltävästä aiheesta.

Tutkimuksen pohjalta päädyimme johtopäätökseen siitä, että autismikirjon oireiden ja tuen tarpeiden vaihdellessa yksilöllisesti, varhaiskasvatukseen tarvitaan tietoa erilaisista tukimenetelmistä. Aiemman kirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta tutkimukseemme valikoitui kolme tukemisen menetelmää, joita ovat puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät, arjen strukturointi ja vahvuuksien huomiointi. Tuomme esiin myös muita autismikirjon lapsen tukemiseen soveltuvia kuntoutusmenetelmiä, joita voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Holappa; Mira Jäntti, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.