University of Oulu

ADHD-oireisen oppilaan haasteet esi- ja alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Jaakkola, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005121686
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Jaakkola, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tarkastelen, millaisia haasteita ADHD-oireisella oppilaalla esiintyy esi- ja alkuopetuksessa. Perehdyn tutkielmassani erityisesti siihen, kuinka kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä voidaan tukea ADHD-oireista oppilasta. Lisäksi tarkastelen ADHD:n keskeisimpiä piirteitä, liitännäishäiriöitä, diagnosointia ja hoitomenetelmiä. Tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa olen käyttänyt kattavasti tieteellisesti tutkittua lähdemateriaalia.

Tutkielma sisältää johdannon, teoreettisen viitekehyksen, yhteenvedon ja pohdinnan. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Lisäksi vastaan tutkimuskysymyksiin sekä perehdyn laajemmin aiheeseen valitsemani näkökulman valossa lähdemateriaalia hyödyntäen. Tutkielman lopussa kokoan tärkeimmät johtopäätökset aiheesta sekä pohdin tutkielman luotettavuutta ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

Opettaja on merkittävässä roolissa osana lapsen kasvatusta. Opettajalla tulee olla valmiuksia kohdata jokainen oppilas omana itsenään ja löytää jokaiselle oppilaalle tarvittavat yksilölliset tukikeinot. Oppimisympäristöjen muokkaamisella, toiminnanohjauksen tukemisella ja välittömän positiivisen palautteen antamisella voidaan lieventää ADHD-oireisen oppilaan kohtaamia haasteita koulumaailmassa. ADHD-oireisella oppilaalla ilmenee keskittymisvaikeuksia, ylivilkkautta ja impulsiivisuutta, jotka yhdessä luovat haasteita kouluympäristöön. Tutkielman tarkoituksena on tarjota menetelmiä ja toimintatapoja ADHD-oireisen lapsen kanssa toimiville.

ADHD-oireisen oppilaan haasteita koulumaailmassa ja mahdollisia tukikeinoja on tutkittu jonkin verran, mutta kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön kaivataan lisää näkökulmia. Kodin ja koulun välisen yhteistyön toimivuudella on merkittävä vaikutus lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Tutkielma osoittaa, että erilaisten tukikeinojen myötä ADHD-oireisen oppilaan haasteita pystytään tukemaan. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on erityisen tärkeää, että kommunikointi on avointa ja luottamuksellista. Yhteistyöllä voidaan taata oppilaalle turvallinen kasvuympäristö niin koulussa kuin kotona.

Challenges of ADHD-symptomatic student in preschool and primary education

Abstract

In this bachelor’s thesis I will get acquainted what kind of challenges a student with ADHD has in preschool and primary education. I will become delve deeper into how collaboration between home and school can support a student with ADHD. In addition, I look the key features of ADHD, comordial disorders, diagnosis and treatment methods. I execute my bachelor’s thesis as a literature review, which I have used extensively scientifically proven source material.

Thesis includes and introduction, a theoretical framework, a summary and a reflection part. In the theoretical framework, I look at key concepts and the relationships between them, and in addition I will answer the research questions and become more familiar with the topic from my chosen perspective, utilizing source material. At the end of the thesis, I will summarize the most important conclusions on the topic and consider the reliability of the research and possibilities for further researching.

The teacher has a significant role in the upbringing of the child. The teacher should have to professionalism to face each student individually and find the support needed for each student. Modifying learning environments, supporting action guidance, and providing immediate positive feedback can alleviate the challenges of student with ADHD at school. A pupil with ADHD often has difficulty concentrating, hyperactivity, and impulsivity, which together create challenges for the school environment. The purpose of this thesis is to provide methods and procedures for those who is working with a child with ADHD.

The challenges of a student with ADHD in the school world and possible support measures have been researched, but more perspectives are needed on cooperation between home and school. The effectiveness of cooperation between school and home has a significant impact on ensuring a child’s growth and development. The research shows that with different means of support, the challenges of a student with ADHD can be supported. In cooperation between home and school, it is especially important that communication is open and confidential. Cooperation can guarantee a safe growth environment for students at school and at home.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Jaakkola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.