University of Oulu

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen alaluokassa

Saved in:
Author: Matilainen, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005121687
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Matilainen, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on selvittää alaluokkiin liittyen, mitkä ovat yleisimmät oppimisvaikeudet, miten ne tunnistetaan luokanopettajan työssä ja miten niitä oppilashuollon toimenpitein voidaan tukea. Tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Yleisimmät oppimisvaikeudet ovat kirjoittamisen ja lukemisen, keskittymisen vaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet sekä kielen ja motoriikan häiriöt. Tehostetun ja erityisen tuen määrät ovat kasvussa, joka osaltaan selittää oppimisvaikeuksiin liittyvän tutkimuksen kehittymisestä (Suomen virallinen tilasto, 2019). Kolmiportaisella mallilla, moniammatillisella yhteistyöllä sekä kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä tuen vaikutus saadaan aikaan (Opetushallitus, 2014).

Perustuen tekemääni katsaukseen varhaisen tunnistamisen osuus on tärkeää, jotta oppimisvaikeus ei ehdi kehittyä liian merkittäväksi. Oppilasta voidaan tukea yleisen tuen piirissä, tehostetun tuen piirissä tai erityisen tuen piirissä (Perusopetuslaki, 2010). Perusopetuslain mukaan jokainen tuen vaihe vaatii erillisen päätöksen, jotta sitä saa. Jotta oppilas voidaan siirtää yleisen tuen piiristä tehostetun tuen piiriin, on tehtävä pedagoginen arvio, johon kuvataan oppilaan sen hetkinen tilanne sekä hänen saamansa tuki ja sen vaikuttavuus eri osapuolien näkökulmasta. Mikäli oppilas tarvitsee tehostettua tukea tehdään hänelle oppimissuunnitelma, johon kirjataan esimerkiksi käytettävät tuen ja ohjauksen keinot. Jos tehostettu tuki todetaan riittämättömäksi oppilas voidaan siirtää erityisen tuen piiriin. Ennen siirtymistä tehdään pedagoginen selvitys, jossa kuvataan samaan tapaan kuin pedagogisessa arviossakin oppilaan oppimisen etenemistä sekä niitä tuen muotoja ja niiden vaikuttavuutta, jota oppilas saa. Kun oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin, tehdään hänelle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Näiden kaikkien asiakirjojen tarkoituksena on toimia niin opettajien kuin kodinkin tietolähteenä ja ne auttavat seuraamaan oppilaan oppimisen edistymistä. (Opetushallitus, 2014.)

Tyypillisiä tukimuotoja on esimerkiksi osa- tai kokoaikainen tukiopetus, opetuksen eriyttäminen oppilaan taitotasoa vastaavammaksi ja oppimisympäristön muokkaaminen niin, että se kohtaa oppilaan tarpeet paremmin. Jos eriyttäminen tai muut pedagogiset muutokset eivät riitä, erityistä tukea saavan oppilaan opintoja on mahdollista yksilöllistää, mikäli oppilas ei tuettunakaan yllä hyväksytysti oppiaineen keskeisiin tavoitteisiin.

Tutkielman tarkoituksena on nostaa esille oppimisvaikeuksien yleisyyttä sekä laaja-alaisten luokanopettajien tietoisuutta ja kykyä tunnistaa ja tukea oppilasta, jolla on erilaisia oppimisvaikeuksia.

Identification and support of learning difficulties at class in primary school

Abstract

The aim of this study is to find out the most common learning difficulties, how to identify them as a teacher and what sort of support can student welfare services offer. The study is conducted by narrative literature review.

Most common learning difficulties are problems in writing, reading and concentration, dyscalculia, as well as troubles in motoric and linguistic skills. There are more students who receive intensified support or special support than before, which explains development in studies of learning difficulties (Suomen virallinen tilasto, 2019). By using three-step support, multiprofessional cooperation as well as collaboration between home and school, the effects of support is achieved (Opetushallitus, 2014).

Based upon the review I made, the part of early identification is important in order to prevent learning difficulties developing too significant. The student can be supported by general, intensified or special support (Perusopetuslaki, 2010). According to Basic Education Act every step on the three-step support system needs a specific decision to receive it. So that the student could be transferred from general support to intensified support, there must be done a pedagogical assessment, which describes students situation at that moment in addition to that it describes received support and its effectiveness from each ones perspectives. If student needs intensified support, there needs to be done learning plan which explains for example what kind of support and guidance is needed. In case that intensified support is not enough student could be transferred to special support. Before the transfer there needs to be done an extensive assessment, which describes in the same way than in the pedagogical assessment progression of students learning, as well as the support and its effectiveness student already receives. When student is moved to special support there will be made an individual plan for him or her. All of these documents will work as a source of information to teacher as well as home, and documents will help to keep track on students learning progress. (Opetushallitus, 2014.)

Typical forms of support are for example part- or fulltime remedial teaching, differentiation of teaching to match more at students level of skills and modeling the learning environment to serve student’s needs better. If differentiation or other pedagogical solutions are not effective it is possible to individualize students studies in case student cannot reach subjects core contents with support. In this case there needs to be a decision that student is getting special support.

The purpose of this study is to point out how common learning difficulties are as well as class teachers knowledge and ability to identify and support student, who have various learning difficulties.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Matilainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.