University of Oulu

Digitalisaation hyödyntäminen syöpäpotilaan ohjaamisessa

Saved in:
Author: Ojala, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005121692
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Ojala, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata, millaisin menetelmin digitalisaatiota voidaan hyödyntää syöpäpotilaan ohjaamisessa. Tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa syöpäpotilaan hoitotyötä varten eri menetelmistä hyödyntää digitalisaatiota potilasohjauksessa. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja tutkielman aineiston tiedonhaku toteutettiin maaliskuussa 2020 neljään eri tietokantaan: CINAHL, Medic, Scopus ja ProQuest. Sisäänottokriteerien perusteella tutkielmaan valikoitui aineistoksi viisi kansainvälistä vertaisarvioitua artikkelia. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla ja tulokset esiteltiin narratiivisen synteesin avulla.

Tutkimustulosten mukaan digitalisaatiota voidaan hyödyntää syöpäpotilaan ohjaamisessa videoiden, internetsivustojen ja mobiilisovellusten avulla. Digitalisaation avulla syöpäpotilaan ohjaamista voidaan tehostaa ja yhtenäistää. Sen avulla voidaan myös säästää hoitajien aikaa muuhun hoitotyöhön. Tieto syövästä ja sen hoidosta tulisi olla luotettavaa ja näyttöön perustuvaa. Sekä potilaat että hoitohenkilökunta kokivat tarpeelliseksi sen, että tieto on helposti saatavilla. Videot ovat mukautuva ohjauskeino sallien toiston ja kotona katselun ja ne vastaavat syöpäpotilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Videoita pystyttiin katsomaan sairaalan osastoilla, poliklinikalla ja kotona. Syöpäaiheinen opetuksellinen sisältö tulisi olla terveydenhuollon organisaatioiden ja syöpäjärjestöjen internetsivuilla. Potilaiden ohjaaminen luotettavan tiedon pariin parantaa potilasohjauksen sisältöä ja potilaiden tyytyväisyyttä saadusta tiedosta. Vaikka tutkimuksista saatiin positiivisia kokemuksia digitalisaation hyödyntämisestä syöpäpotilaan ohjaamisessa, syöpäpotilaat yhä arvostivat kasvokkain saatua ohjausta.

Syöpäpotilaiden määrän kasvaminen sekä syöpähoitojen siirtyminen yhä enemmän poliklinikoille edellyttää potilaiden vastuun lisäämistä ja osallistumista päätöksentekoon hoidoistaan. Hoitoaikojen lyhentyessä syöpäpotilaan ohjaamista on tehostettava. Tämä vaatii hoitajilta ohjaamiskeinojen päivittämistä sekä digitaalisten teknologioiden ottamista osaksi ohjausta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Ojala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.