University of Oulu

Moraalinen ahdistus hoitotyössä ja sitä vähentävät tekijät

Saved in:
Author: Juntunen, Milka-Maaria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005121693
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-M. Juntunen, 2020
Publish Date: 2020-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Moraalinen ahdistus on merkittävä ongelma hoitotyöntekijöiden ammatissa. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla tekijöitä, jotka vähentävät hoitotyöntekijöiden kokemaa moraalista ahdistusta. Tavoitteena on tuottaa tietoa hoitotyöntekijöiden moraalisen ahdistuksen vähentämiseen liittyvistä tekijöistä, jotta hoitotyössä voitaisiin välttyä ilmiön huonoilta vaikutuksilta. Tutkimuksessa saadun tiedon avulla voidaan kehittää toimintatapoja, jotka tukevat hoitotyöntekijöiden työssä jaksamista vähentämällä moraalista ahdistusta.

Työ on katsaustyypiltään kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineistonkeruu toteutettiin Cinahl (EBSCO), Scopus, ProQuest ja Medic tietokannoista maaliskuussa 2020. Katsaukseen valikoitui viisi vertaisarvioitua tutkimusta, jotka oli julkaistu 2013–2018. Tutkimuksen aineiston käsittelyssä käytettiin soveltaen aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

Koulutuksen avulla voitiin lisätä sekä hoitotyöntekijöiden tietoa ja osaamista eettisten ongelmien käsittelyssä sekä ilmiön tiedostamista, tunnistamista ja toimimista sen estämiseksi. Kommunikaation lisääminen eri ammattiryhmien välillä sekä hoitotyöntekijöiden kesken auttoi saavuttamaan yhteisymmärrystä annettavasta hoidosta, jolla oli positiivinen vaikutus hoitotyöntekijöiden moraalisen ahdistuksen määrään. Johtamisella voitiin vaikuttaa ennaltaehkäisevästi tukemalla työntekijöitä hankalien kliinisten tilanteiden aikana olemalla saatavilla sekä kuuntelemalla heidän huolenaiheitaan. Työympäristön parantaminen lisäsi joustavuutta, luottamusta ja hyvinvointia sekä työympäristön eettisyyttä tukevat käytännöt vähensivät moraalista ahdistusta. Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä itsehoidolliset aktiviteetit vähensivät moraalisen ahdistuksen kokemista.

Moraalisen ahdistuksen vähenemiseen voidaan vaikuttaa hoitotyöntekijöitä kouluttamalla ja lisäämällä kommunikaatiota työyhteisössä. Hankalien kliinisten tilanteiden aikana johtamisella voidaan vaikuttaa ongelmien syntymiseen ennaltaehkäisevästi. Lisäksi eettisyyttä tukevat käytännöt työympäristössä sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat tärkeitä moraalisen ahdistuksen vähentämisen kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milka-Maaria Juntunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.