University of Oulu

”Vastuullisuutta. Epäitsekkyyttä. Aitoutta. Hienoa ihmisyyttä.” : hyvän opettajan arvot ja ominaisuudet Opettaja-lehden kuvaamina

Saved in:
Author: Ala-Louko, Niko1; Hietala, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005131709
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Ala-Louko; H. Hietala, 2020
Publish Date: 2020-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee Opettaja-lehden kuvaa opettajuudesta. Tutkielman tarkoituksena on muodostaa kuvaa opettajuudesta tarkastelemalla opettajan toivottuja arvoja sekä ominaisuuksia. Opettaja-lehti on Opetusalan Ammattijärjestön jäsenlehti, joten se on opettajien keskuudessa laajasti luettu ja arvostettu julkaisu. Onkin tärkeää tarkastella, millaisia kuvauksia opettajasta ja opettajuudesta opetusalan henkilöstölle välitetään paitsi lehden reflektoimisen myös opettajankoulutuksen kehittämisen kannalta. Aikaisempaa tutkimusta opettajarepresentaatioista eri medioissa on tehnyt muun muassa Martikainen (2019, 2020), jonka mukaan opettaja näyttäytyy eri medioissa usein stereotyyppisenä ja tietynlaisena.

Tarkastelu haluttiin kohdistaa ajankohtaismediaan sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönoton sekä siihen valmistautumisen vuoksi vuosiin 2015–2019. Tästä syystä tutkimusaineistona ovat Opettaja-lehden uutiset, artikkelit ja pääkirjoitukset kyseisiltä vuosikerroilta. Aineisto rajautuu alakoulun opettajia koskeviin kirjoituksiin. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin aineistolähtöisesti. Lopputuloksena vedettiin yhteen hyvän opettajan arvot ja ominaisuudet.

Tutkimustulosten mukaan hyvää opettajaa kuvaavat arvot ja ominaisuudet voidaan jakaa opettajan persoonaa koskeviin piirteisiin ja opettajan ammatillisiin piirteisiin. Opettajan persoonaa koskevista piirteistä tärkeimpiä ovat herkkyys sekä sosiaaliset ominaisuudet. Hyvä opettaja on tulosten mukaan empaattinen ja turvallinen aikuinen. Ammatillisista piirteistä tärkeimmäksi nousee ammatillisen sitoutuneisuuden teema. Keskeisiksi piirteiksi nousevat myös luovuuden käyttö ammatissa sekä oppilaan edun ajattelu. Opettajan odotetaan olevan myös moninaisuutta suvaitseva, luova ja oppilaan etua ajatteleva sekä yhteiskunnallisesti aktiivinen.

Verratessa tuloksia aikaisempiin teorioihin voidaan huomata, että opettajilta odotetaan osin samanlaisia asioita kuin edelliset tutkimukset antavat ymmärtää. Herkkä vuorovaikutus ja ammatillisuus näyttäytyvät tässä tutkimuksessa edellisten tavoin. Uutta on opettajan entistä aktiivisempi yhteiskunnallinen rooli sekä moninaisuuden hyväksymisen merkitys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Ala-Louko; Henna Hietala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.