University of Oulu

Yhteistoiminnallinen oppiminen koulun arjessa

Saved in:
Author: Kytölä, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005131711
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kytölä, 2020
Publish Date: 2020-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoitus on koota ajankohtaista tietoa yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja siihen liittyvistä toimintatavoista, sekä siitä, miten tämä opetustapa ilmenee kouluissa. Tavoitteena on avata yhteistoiminnallisen oppimisen tausta-ajatusta vuorovaikutuksesta oppimisessa ja myös selvittää yhteistoiminnallisen oppimisen eri menetelmiä sekä työskentelytapoja. Yhteistoiminnallinen oppiminen koostuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, joten tämän käsitteen aukaiseminen on välttämätöntä, jotta yhteistoiminnallisen oppimisen idea ymmärretään oikein. Saloviita on (2006) määritellyt yhteistoiminnallisen oppimisen olevan suoraa vuorovaikusta, jossa tärkeässä roolissa on ryhmän jäsenten positiivinen riippuvuus toisistaan sekä yksilöllinen vastuu. Tämän vuorovaikutuksen aikaansaannoksena syntyy yhteinen tuotos. Yhteistoiminnallinen oppiminen on Kaganin mukaan erotettavissa muista ryhmätyöskentelymuodoista tunnuspiirteiden kautta. Näitä tunnuspiirteitä on samanaikainen vuorovaikutus, yksilöllinen vastuu, positiivinen keskinäisriippuvuus ja yhtäläinen osallistuminen (Viitattu lähteessä Kagan & Kagan, 1999).

Tutkielmassa ilmeni, että yhteistoiminnallista opetusta käyttämällä opetuksesta saadaan moniulotteisempaa sekä kiinnostavampaa. Oppimisen yhteydessä oppilaat pääsevät kokemaan rakentavia keskusteluita ja kuulemaan mielenkiintoisia näkökulmia muilta oppilailta. Oppilaat pääsevät tuottamaan yhteisiä tuotoksia kantamalla yksilöllistä vastuuta mukana, joka takaa sen, että yhdessä päästään ainutlaatuisiin lopputuloksiin (Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg, 2015). Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä käyttäessä oppilaat oppivat arvokkaita taitoja, joita he tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa. Näitä taitoja on esimerkiksi aktiivinen osallisuus, kuunteleminen, toisten kunnioittaminen sekä itseilmaisu. Koulun arjessa yhteistoiminnallinen oppiminen ilmenee niin yksittäisinä tehtävinä kuin monen tunnin mittaisina kokonaisuuksina. Yhteistoiminnallisten menetelmien käyttöön vaikuttavat erityisesti opettajan motivaatio käyttää tätä toimintatapaa opetuksessa, sekä se, miten oppilaat käyttävät vuorovaikutustaitojaan niin, että he voisivat suoriutua yhteisistä tavoitteista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Kytölä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.