University of Oulu

Oppimisen tukeminen avoimissa oppimisympäristöissä

Saved in:
Author: Komulainen, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005131713
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Komulainen, 2020
Publish Date: 2020-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee oppimisen tukemista avoimissa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on tutkia ja selvittää, millaisia nykyaikaiset avoimet oppimisympäristöt ovat ja miten ne tukevat oppilaiden oppimista peruskoulun kontekstissa. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tarkoituksena on antaa aiheesta ajankohtaista tutkimustietoa laajan aineiston pohjalta.

Oppimisympäristöjen kehittämisen taustalla vaikuttavat vallitsevat oppimiskäsitykset sekä niihin liittyvät didaktiset ja pedagogiset lähestymistavat. Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä tulee huomioida, mihin opetus- ja oppimiskäsitykseen ympäristön toiminta perustuu. Nykyisen Perusopetuksen opetussuunnitelman (2016) oppimiskäsitys painottaa itseohjautuvuuden ja yhteisöllisen tiedon rakentamisen edistämistä, mikä pohjautuu sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen.

Itseohjautuva ja yhteisöllinen oppiminen korostuvat myös uusissa avoimissa oppimisympäristöissä. Itseohjautuvuutta tuetaan antamalla oppilaalle vapautta ja vastuuta omasta oppimisestaan, mikä myös mahdollistaa yksilöllisten oppimisprosessien rakentumisen. Muunneltavien ja joustavien tilojen ansiosta avoimissa oppimisympäristöissä on mahdollista toteuttaa yhteisöllistä työskentelyä huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet. Avoimien tilojen visuaalinen näkyvyys edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista työskentelyä. Yhteisöllisessä oppimisessa oppilaat muokkaavat toistensa ajattelua ja voivat löytää uusia näkökulmia jaetun tiedon avulla.

Avoimet oppimisympäristöt ovat laajentaneet oppimisympäristöajattelua. Ympäröivä yhteiskunta ja teknologia mahdollistavat oppimisympäristöjen laajentumisen, jolloin oppimisen mahdollisuus voidaan nähdä kaikkialla. Oppimisen ja todellisen elämän välille syntyvä yhteys nostaa informaalien oppimistilanteiden merkitystä oppimisessa. Oppimisympäristön sitominen oppilaiden omaan kokemusmaailmaan tukee jatkuvaa, elinikäistä oppimista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Komulainen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.