University of Oulu

Hoitotyön esimiesten rooli näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa

Saved in:
Author: Hietaniemi, Anne-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005131715
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Hietaniemi, 2020
Publish Date: 2020-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen rooli hoitotyön esimiehillä on näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla hoitotyön esimiesten roolin vaikutusta näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa.

Työ on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen aineiston tiedonhaku suoritettiin neljään tietokantaan: CINAHL, Scopus, Medic ja Proquest. Sisäänottokriteerien perusteella lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen valikoitui kuusi kansainvälistä, vertaisarvioitua tutkimusta. Aineisto luokiteltiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tutkimustulokset tuovat ilmi näyttöön perustuvaa toimintaa edistäviä hoitotyön esimiesten rooleja, joita ovat: roolimallina toiminen, asiantuntijuus, vuorovaikutustaidot ja asenteet. Näyttöön perustuvaa toimintaa estäviksi hoitotyön esimiesten rooleiksi muodostui tulosten perusteella: osaamattomuus, asenteet ja ajankäyttötaidot. Lisäksi kaikista kirjallisuuskatsaukseen mukaan otetuista tutkimuksista nousi esille kulttuurin merkitys hoitotyön esimiehen rooliin ja kulttuurin vaikutus näyttöön perustuvan toiminnan toteutumiseen toimintaympäristössään.

Katsauksen mukaan hoitotyön esimiehellä on hyvin monitahoinen rooli näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää tunnistamalla erilaisia hoitotyön esimiesten rooleja näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotossa ja toteutuksessa. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä toimintaympäristön kulttuuria.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anne-Mari Hietaniemi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.