University of Oulu

Inklusiivisen opetuksen vaikutukset oppilaaseen, jolla on autismikirjon piirteitä

Saved in:
Author: Ristanen, Janika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005141740
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ristanen, 2020
Publish Date: 2020-05-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassani perehdyn inkluusioajatukselle perustuvaan inklusiiviseen opetukseen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Käsittelen aihetta oppilaiden näkökulmasta, joilla on autismikirjon piirteitä. Tavoitteena on vastata kysymykseen, miten inklusiivinen opetus toteutuu oppilaalla, jolla on autismikirjon piirteitä sekä mitkä ovat heidän heikkojen sosiaalisten taitojensa vaikutukset oppimiselle inklusiivisessa oppimisympäristössä. Tarkoituksena on koota yhteen sekä negatiiviset että positiiviset vaikutukset oppimiselle ja tehdä näiden pohjalta johtopäätökset inklusiivisen opetuksen soveltuvuudesta oppilaalle, jolla on autismikirjon piirteitä.

Tutkielmassani avaan tarkasti autismikirjon häiriön käsitteen ja sen erityispiirteet sekä inkluusio ajatuksen perustan. Syvennyn käsittelemään heikkojen sosiaalisten taitojen merkitystä yleisopetuksessa menestymiseen oppilailla, joilla on autismikirjon piirteitä sillä heikot sosiaaliset taidot ovat yksi merkittävimmistä erityispiirteistä heillä. Avaan inklusiivisen opetuksen toimintaperiaatteet ja pohdin niiden vaikutuksia oppilaille, joilla esiintyy autismikirjon piirteitä. Tavoitteenani on löytää oppilaiden kannalta merkittäviä vaikutuksia tukeakseen heidän oppimistaan tässä ristiriitaisen informaation aallokossa. Inkluusioajatukselle perustuvasta opetuksesta kuulee eriäviä mielipiteitä ja tämän tutkimuksen myötä toivon saavani tutkimusperustaista tietoa opetuksen järjestämisen toimivuudesta.

Toteutan kandidaatin tutkielmani kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla on mahdollista muodostaa kokonaiskuva aiheesta. Tavoitteenani on löytää mahdollisia kehityksen kohteita alkutaipaleellaan olevaan inklusiiviseen opetukseen. Aiheen vähäisestä tutkimuksen määrästä huolimatta onnistuin löytämään hyödyllisiä huomioita inklusiivisen opetuksen järjestämisestä oppilaiden kannalta, joilla esiintyy autismikirjon piirteitä. Inklusiivisen opetuksen ristiriitaisten vaikutusten vuoksi aihetta on tärkeää tutkia enemmän lähivuosina.

The effects of inclusive teaching on the students with autism spectrum traits

Abstract

In this bachelor’s thesis, I get acquainted in inclusive teaching based on the idea of inclusion in the Finnish education system. I review the topic from the perspective of students with autism spectrum traits. The aim is to answer the question of how inclusive teaching is actualized for students with autism spectrum traits and what are the effects of their weak social skills on learning in an inclusive learning environment. The aim is to bring together both negative and positive effects on learning and, on the basis of these, to make conclusions about the suitability of inclusive education for a student with autism spectrum traits.

In my dissertation I will open the concept of autism spectrum disorder and its special features as well as the idea of inclusion. I will become delve deeper into the significance of poor social skills for success in general education for students with autism spectrum traits. Poor social skills are one of the most significant characteristics of them. I open the principles of inclusive education and consider their implications for students with autism spectrum traits. My goal is to find significant implications for students to support their learning in this wave of conflicting information. The concept of inclusion has generated differing opinions, and with this research I hope to gain research-based knowledge about the effectiveness of teaching.

I execute my bachelor’s thesis as a literature review, which makes it possible to form an overall picture of the topic. My goal is to find potential areas for development in inclusive education. Despite the limited amount of research on the topic, I was able to find useful observations about ways of organizing inclusive education for students with autism spectrum traits. On account of the conflicting effects of inclusive education, it is important to explore the topic more in the coming years.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janika Ristanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.