University of Oulu

Matemaattiset oppimisvaikeudet ja oppimisen tuki

Saved in:
Author: Kuivamäki, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005141741
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kuivamäki, 2020
Publish Date: 2020-05-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on matemaattiset oppimisvaikeudet ja matematiikan oppimisen tukeminen. Tavoitteena on selvittää, miten matemaattiset oppimisvaikeudet ilmenevät ja mistä ne johtuvat. Lisäksi tutkielmassa kartoitetaan, miten oppilaat, joilla on matemaattisia oppimisvaikeuksia, tunnistetaan ja millaisia keinoja matematiikan oppimisen tukemisessa voidaan käyttää.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on muodostaa yleiskatsaus tutkittavasta aiheesta ja tutkittavaa ilmiötä pyritään kuvailemaan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on vastata kahteen tutkimuskysymykseen: mitä matemaattiset oppimisvaikeudet ovat ja miten lapsia, joilla on matemaattisia oppimisvaikeuksia, voidaan tukea.

Matemaattiset oppimisvaikeudet voidaan jakaa dyskalkuliaan ja heikkoon matemaattiseen osaamiseen. Dyskalkulia on vakava-asteisempi oppimisvaikeus, jossa vaikeudet ilmenevät peruslaskutaidoissa ja jonka taustasyynä on vajavaisuudet kognitiivisissa taidoissa. Heikko matemaattinen osaaminen on lieväasteisempi oppimisen ongelma, jonka taustasyynä voi olla monet eri tekijät kuten kognitiiviset, motivationaaliset tai sosiaaliset tekijät. Matemaattiset oppimisvaikeudet voivat myös ilmetä päällekkäisenä jonkin toisen oppimisvaikeuden kanssa.

Matemaattista osaamista voidaan arvioida erilaisilla kriteeri- ja normiperustaisilla seuloilla ja testeillä sekä opetussuunnitelmaan perustuvilla arviointimenetelmillä. Matematiikan oppimista voidaan tukea esimerkiksi eksplisiittisellä ja yksilöllisellä opetuksella, drillaavilla harjoitteilla tai laskustrategioiden opettamisella. Suomessa on myös käytössä erilaisia tutkimusperustaisia harjoitusohjelmia matematiikan oppimisen tukemiseen.

Aluksi tutkielmassa käsitellään tutkielman lähtökohtia ja sen kulkua, jonka jälkeen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään matematiikan oppimista ja oppimisvaikeuksia yleisesti. Tämän jälkeen vastataan tutkimuskysymyksiin. Lopuksi johtopäätöksissä kootaan tutkielman keskeisimmät tulokset ja pohdinnassa selvitetään tutkielman luotettavuutta ja tuodaan esille mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

Mathematical learning difficulties and support in learning

Abstract

This thesis explores mathematical learning difficulties and how one can support mathematical learning. The aim is to find out how mathematical learning difficulties manifest them-selves and what are the reasons behind them. In addition, the thesis explores how students with mathematical learning difficulties are identified and what means can be used to support mathematical learning.

The thesis has been implemented as a descriptive literature review. The aim of the descriptive literature review is to form an overview of the research topic and the aim is to describe the research phenomenon holistically. The aim is to answer two research questions: what mathematical learning difficulties are and how can children with mathematical learning difficulties be supported.

Mathematical learning difficulties can be divided into dyscalculia and poor mathematical achievement. Dyscalculia is a more severe learning disability in which the difficulty manifests itself in basic numeracy skills and which is due to deficiencies in cognitive skills. Poor mathematical competence is a milder learning problem that can be caused by many different factors such as cognitive, motivational, or social factors. Mathematical learning difficulties may also overlap with another learning difficulty.

Mathematical competence can be assessed through various criteria- and norm-based screens and tests, as well as curriculum-based assessment methods. Mathematical learning can be supported by, for example, explicit and individual teaching, drilling exercises or teaching calculation strategies. Finland also has various research-based training programs in place to support mathematical learning.

First, the thesis deals with the starting points of the thesis and its course, after which the theoretical framework deals with mathematical learning and learning difficulties in general. After this, the research questions are answered. Finally, the conclusions summarize the main results of the thesis and the reflection examines the reliability of the thesis and highlights possible topics for further research.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Kuivamäki, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.