University of Oulu

Opettajaksi opiskelevien näkemyksiä inkluusiosta

Saved in:
Author: Nevasaari, Sonja1; Tuomela, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161799
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Nevasaari; A. Tuomela, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Vilppola, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Inkluusio on ollut kasvatustieteellisen keskustelun keskiössä jo pitkän aikaa. Inkluusion tavoitteena on kaikille yhteisen koulun luominen, jossa kaikki ovat osallisia ja jokaisen yksilölliset ominaisuudet huomioidaan. Inkluusion käsite on moniulotteinen, eikä yhtä hyväksyttyä määritelmää sille ole kehitetty. Opettajien rooli inklusiivisten käytänteiden toimeenpanossa kouluissa on merkittävä, joten opettajankoulutuksen tulee valmistaa tulevat opettajat inkluusioon niin tietojen ja taitojen, kuin myös asenteiden ja uskomusten osalta.

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia näkemyksiä opettajaksi opiskelevilla on inkluusiosta. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten opiskeltava opetusala on yhteydessä näkemyksiin. Tutkielmamme on laadullinen tutkimus, jonka lähestymistapana toimii fenomenografia. Tutkielmamme aineisto on kerätty sähköisen kyselylomakkeen avulla opettajaksi opiskelevilta osana Oppijan oikeus — Opettajan taito -tutkimushanketta. Aineiston analyysissä hyödynnetään sekä aineistolähtöistä että summatiivista sisällönanalyysiä.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä inkluusiota tarkastellaan historiallisen kehityksen näkökulmasta, kuvataan sen moninaisia määritelmiä ja kehityksen nykytilaa sekä siihen liitettyjä hyötyjä ja haasteita tutkimuksiin pohjautuen. Lisäksi käsittelemme opettajankoulutusta suhteessa inklusiivisen kehityksen asettamiin vaatimuksiin, tarkastelemme asenteita teoreettisesta näkökulmasta sekä esittelemme aiempaa tutkimusta opettajaksi opiskelevien ja opettajien asenteista inkluusiota kohtaan. Perehdymme myös aiempaan tutkimukseen opettajaksi opiskelevien näkemyksistä inkluusiosta.

Tutkielman tulokset osoittavat, että opettajaksi opiskelevien näkemyksissä inkluusiolla on erilaisia hyötyjä ja mahdollisuuksia sekä haasteita. Heidän näkemyksensä mukaan inkluusioon liittyy resursseja, oppilaita sekä opettajia ja henkilökuntaa koskevia, sekä kokonaisvaltaisia haasteita. Inkluusion hyötyjen ja mahdollisuuksien nähdään olevan oppilaita koskevia sekä kokonaisvaltaisia. Luokan-, aineen- ja varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevilla näkemyksissä painottuvat resursseja, oppilaita sekä opettajia ja henkilökuntaa koskevat haasteet. Muista ryhmistä poiketen erityisopettajaksi opiskelevien näkemyksissä korostuvat inkluusion kokonaisvaltaiset hyödyt ja mahdollisuudet resursseja ja oppilaita koskevien haasteiden ohella.

Tutkielmamme tarjoaa laajan ja monipuolisen näkemyksen opettajaksi opiskelevien näkemyksistä inkluusiosta. Näkemykset inkluusiosta ovat haastekeskeisiä ja vahvasti kytköksissä oppilaiden moninaisuuteen ja sen ympärille kiertyviin haasteisiin. Tuloksien pohjalta nousee kehitysehdotuksia opettajankoulutukseen, jonka avulla opettajaksi opiskelevien näkemyksiin inkluusiosta voidaan pyrkiä vaikuttamaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Nevasaari; Anni Tuomela, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.