University of Oulu

Luokanopettajien kokemuksia kielitietoisesta opetuksesta

Saved in:
Author: Tukeva, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161808
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tukeva, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Kielinen, Marko
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luokanopettajien kokemuksia kielitietoisuudesta. Tutkimuksen tavoitteena on saada konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kielitietoisuus tulee esiin koulumaailmassa. Tämän lisäksi tutkimus keskittyy myös selvittämään, millainen merkitys kielitietoisuudella on niin oppilaille kuin luokanopettajille itselleen. Kielitietoisuus on ajankohtainen käsite, joka lisättiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin vuonna 2014. Tämä opetussuunnitelma otettiin virallisesti käyttöön vuonna 2016, joten luokanopettajille kielitietoisuus on suhteellisen uusi käsite. Kielitietoisuudella tarkoitetaan tietoisuutta kielestä ja sen rakenteista sekä erilaisista käyttötarkoituksista. Käsitteenä kielitietoisuus on hyvin moniulotteinen ja avaankin tässä tutkimuksessa tuota käsitettä useista eri näkökulmista tarkasteltuna.

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa on fenomenologisen tutkimusmenetelmän piirteitä. Tutkimus keskittyy fenomenologian mukaisesti kokemusten tarkasteluun. Aineisto on kerätty kahden eri Facebook-ryhmän kautta sähköisellä lomakkeella, joka sisälsi viisi avointa kysymystä kielitietoisuudesta. Lopullinen aineisto koostuu 22 luokanopettajan vastauksista. Tutkimusaineiston analyysissä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tämä tutkielma on siis muotoutunut lopulliseen muotoonsa aineistosta nousseiden aiheiden pohjalta.

Keräämäni tutkimusaineiston pohjalta voidaan todeta, että kielitietoisuus on merkittävä osa koulussa tapahtuvaa opetusta sekä muuta toimintaa. Kielitietoisuus nousee monella tapaa esiin niin oppitunneilla kuin niiden ulkopuolellakin. Oppitunneilla kielitietoisuus on osa niin opetustilaa, oppimateriaaleja kuin vuorovaikutustakin. Kielitietoisuus huomioidaan kouluissa myös erilaisina teemaviikkoina ja tapahtumina, joissa korostetaan kieliä ja niiden merkityksiä. Kielitietoisuus koetaan oppilaiden kannalta merkitykselliseksi, sillä se edistää oppilaan oppimista, vuorovaikutustaitoja ja identiteetin kehittymistä. Luokanopettajat kokevat kielitietoisuuden myös hyödylliseksi omassa työssään. Kielitietoisuus auttaa opettajia muun muassa keskeisten käsitteiden hahmottamisessa, oppimateriaalien luomisessa, oppituntien suunnittelussa sekä kommunikoinnissa. Tutkimus osoittaa, että kielitietoisuus on tärkeä osa opetusta kouluissa. Kielitietoisuuden merkitys korostuu etenkin silloin, kun opettaja kohtaa suomea toisena kielenä opiskelevia oppilaita tai muita oppilaita, joilla on vaikeuksia kielen kanssa. Kielitietoisuus koetaan kuitenkin hyödyllisenä aivan jokaisen oppilaan kohdalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Tukeva, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.