University of Oulu

Yhteisöllisyyden kokeminen ja kehittäminen moniammatillisessa työyhteisössä

Saved in:
Author: Rantala, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161816
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Rantala, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman aihe käsittelee monitoimitalojen moniammatillisten työyhteisöjen kertomuksia yhteisöllisyydestä sekä yhteisöllisyyden kehittämisehdotuksia työyhteisössä. Monitoimitalot ja työyhteisöt monitoimitaloissa ovat tutkittavina aiheina ajankohtaisia ja toistaiseksi niistä löytyy varsin vähän aikaisempaa tutkimusta. Sen sijaan yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä on tutkittu paljon. Uudistuvissa organisaatioissa moniammatillinen yhteistyö on yksi olennainen osa työn tekemistä. Tutkimuksen kannalta keskeistä on tarkastella yhteisöllisyyttä, joka koetaan usean eri ammattiryhmän keskuudessa. Teoriaosuudessa tarkastelen työyhteisöjen muodostamia ryhmiä kouluorganisaatiossa sekä työyhteisöissä näkyvää yhteisöllisyyttä. Moniammatillinen yhteistyö käsitteenä eroaa hieman perinteisestä yhteistyön käsitteestä, joten avaan moniammatillista yhteistyötä erillisessä osiossaan yhdistäen moniammatillisen työyhteisön osaksi monitoimitalojen tarkastelua.

Tutkimukseni aineisto on tuotettu Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Verme² -hankkeessa. Aineistoni perustuu vertaismentorointiryhmissä tuotettuihin moniammatillisen työyhteisön käymiin keskusteluihin. Tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa narratiiviset lähtökohdat ohjaavat tutkimuksen kulkua. Kertomuksilla on merkittävä osuus tutkimuksen analyysissa. Aineiston analysointi on toteutettu aineistolähtöisenä sisällönanalyysina eli saadut tutkimustulokset kumpuavat aineistosta. Tutkimustulokset osoittavat yhteisöllisyyden edellytyksiksi työyhteisön hyvän yhteishengen, vahvan yhteistyön ja tiimityön, myönteisen ilmapiirin, ammattien välisen tasa-arvon ja arvostuksen sekä työyhteisön jäsenten välisen avoimen vuorovaikutuksen. Tuloksista käy ilmi, että yhteisöllisyys, työyhteisön hyvinvointi ja yhteisön toimivuus ovat sidoksissa toisiinsa. Yhteisöllisiä toimintatapoja voidaan kehittää ja oivallisena paikkana keskustelulle toimivat vertaismentorointiryhmät, joissa hiljaistakin tietoa jaetaan dialogissa. Pohdin lopuksi tutkimuksen hyödynnettävyyttä mahdollisiin jatkotutkimuksiin työhyvinvoinnin ja monitoimitalojen suunnittelutyön näkökulmasta. Ylipäänsä monitoimitaloista tehty tutkimus olisi arvokasta niiden suunnittelu- ja kehittämistyössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Rantala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.