University of Oulu

”Pidän sitä yhtä tärkeänä kuin äidinkieltä tai matikkaa.” : luokanopettajien näkemyksiä tunnekasvatuksesta alkuopetuksessa sekä heidän tapojaan toteuttaa sitä

Saved in:
Author: Kosonen, Milka1; Lehto, Saramaria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161818
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kosonen; S. Lehto, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan alkuopetuksen luokanopettajien näkemyksiä tunnekasvatuksesta ja sen merkityksestä alkuopetuksessa. Lisäksi tutkielmassa paneudutaan siihen, miten luokanopettajat toteuttavat tunnekasvatusta työssään ja millaisiksi he mieltävät omat valmiutensa toteuttaa tunnekasvatusta. Tutkimuksen aihetta pidetään tärkeänä tutkia, sillä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 velvoittaa opettajia tunnekasvatukseen. Aiheeseen liittyvää tutkimusta on kuitenkin tehty kotimaassa varsin vähän, mikä luo tarpeen sen tutkimiselle. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Minkälaisia näkemyksiä luokanopettajilla on tunnekasvatuksesta alkuopetuksessa? Mitä keinoja luokanopettajilla on toteuttaa tunnekasvatusta alkuopetuksessa? Millaiseksi opettaja mieltää omat valmiutensa toteuttaa tunnekasvatusta?

Luokanopettajien näkemysten tutkimista tunnekasvatuksesta alkuopetuksessa pidetään tärkeänä, sillä aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan oma asenne tunnekasvatusta kohtaan on yhteydessä tunnekasvatuksen onnistumiseen. Tutkimusongelma on rajattu alkuopetukseen, sillä aiempien tutkimusten mukaan lapsen ensimmäiset kouluvuodet ovat tunnetaitojen oppimisen kannalta kriittisiä. Opettajan toteuttama tunnekasvatus on alkuopetusikäisten oppilaiden kohdalla erityisen merkittävää, mistä johtuen pidetään tärkeänä, että luokanopettajien näkemyksiä omista valmiuksistaan toteuttaa tunnekasvatusta tuodaan esiin.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu tunteiden, tunneälyn, tunnetaitojen ja tunnekasvatuksen teoriaan, minkä lisäksi tutkielmassa esitellään aikaisempia tunnekasvatukseen liittyviä tutkimuksia. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja sen lähestymistapa on hermeneuttisfenomenologinen. Aineistonkeruumenetelmänä toimii teemahaastattelu. Haastateltavia ovat viisi alkuopetuksessa työskentelevää luokanopettajaa. Aineiston analysointikeinona on teoriaohjaava sisällönanalyysi.

Tutkimus osoittaa, että tunnekasvatusta pidetään tärkeänä osana alkuopetusta, mutta vähemmistö haastatelluista kokee sen vahvuudekseen. Luokanopettajat ilmaisevat tarpeen lisäkoulutukselle. Tunnekasvatuksen toteutustavat jakautuvat tilannesidonnaisiin ja systemaattisiin keinoihin. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla luodaan kuvaa tunnekasvatuksen toteutuksesta suomalaisen peruskoulun alkuopetuksessa. Sen avulla voidaan kehittää luokanopettajien koulutusta. Sitä voivat hyödyntää myös kaikki kasvatusalan ammattilaiset oman tunnekasvatustyönsä tukena.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milka Kosonen; Saramaria Lehto, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.