University of Oulu

”Tarvitsisi enemmän aikuisen tukea, kuin mitä pystymme antamaan” : lasten tuen tarve ja siihen vastaaminen yksityisissä päiväkodeissa

Saved in:
Author: Leinonen, Mari1; Pönkkö, Virpi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161819
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Leinonen; V. Pönkkö, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Viljamaa, Elina
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko yksityisissä päiväkodeissa tukea tarvitsevia lapsia, ja miten heidän tuen tarpeisiinsa vastataan. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja aineisto on kerätty sähköisellä kyselyllä. Tutkimuksemme koostuu teoreettisesta viitekehyksestä ja empiirisestä osasta.

Teoreettisessa viitekehyksessä keskitymme erityisesti yksityiseen varhaiskasvatukseen, sekä varhaiserityiskasvatukseen. Teoreettisen viitekehyksen yhtenä osana ovat Kansallisen arviointikeskuksen (Karvi 2018) ja valtioneuvoston (2017) teettämät selvitykset varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja varhaiskasvatussuunnitelman toimeenpanosta. Toisaalta teoriaa johdattavat myös Varhaiskasvatuslaki (2018) sekä valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ja niiden säätämä määritelmä lapsen kasvun ja oppimisen tuesta.

Empiirisen osan aineisto kerättiin sähköisenä kyselynä yhden kunnan yksityisistä päiväkodeista talvella 2019/2020. Yksityisiä päiväkoteja on tutkittavassa kunnassa hieman yli 60. Kysely lähetettiin näiden päiväkotien johtajille sekä suurempien ketjujen aluejohtajille. Saimme kyselyyn 11 vastausta, mikä on arviolta noin 6 % tämän kunnan yksityisessä varhaiskasvatuksessa työskentelevistä opettajista. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty pääosin sisällönanalyysia, joskin pieneltä osin myös teorialähtöistä sisällönanalyysia.

Tulokset kertoivat, että myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa on tukea tarvitsevia lapsia. Tukeen pyritään vastaamaan erilaisilla järjestelyillä, joista korostuivat pedagogiset järjestelyt, ja siten kasvattajien rooli ja vastuu. Toteamme kuitenkin, että tarvitaan paljon enemmän tutkimusta yksityisestä varhaiskasvatuksesta ja tuen resurssoinnista ennen kuin voidaan tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Leinonen; Virpi Pönkkö, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.