University of Oulu

Vähemmistöryhmien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta parantavat toimenpiteet Oulun peruskoulujen toiminnallisissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa

Saved in:
Author: Mustakallio, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161824
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mustakallio, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Leppihalme, Ilmari
Reviewer: Leppihalme, Ilmari
Sunnari, Vappu
Description:

Tiivistelmä

Tasa-arvolaki on velvoittanut vuodesta 2015 asti oppilaitokset laatimaan toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman. Oppilaitoksissa tulee laatia vähintään joka kolmas vuosi tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijaan suunnitelma voidaan laatia myös kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan tulee sisältää selvitys oppilaitoksien tasaarvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä arvio siitä, miten tasaarvosuunnitelmaan aiemmin sisältyneet toimenpiteet on toteutettu ja kuinka ne ovat käytännössä toimineet. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa sitä, millaisilla erilaisilla toimenpiteillä eri vähemmistöryhmien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pyritään parantamaan Oulun peruskoulujen toiminnallisissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Lisäksi tutkimus selvittää, miten näiden toimenpiteiden ajatellaan lisäävän vähemmistöryhmiin kuuluvien oppilaiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä määrittelen ensin tutkimukseni kannalta tärkeitä käsitteitä — vähemmistöryhmiä, syrjintää, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sen jälkeen avaan aiempien tutkimusten valossa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista koulumaailmassa eri vähemmistöryhmien näkökulmasta. Tutkimukseni aineistona on kolmekymmentäviisi Oulun peruskoulujen toiminnallista tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jotka on pyydetty kouluilta alkuvuodesta 2019. Toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat anonyymeja. Aineistonanalysointimenetelmänä toimii dokumenttianalyysi.

Tutkimukseni tarkoitus ei ole arvioida eri peruskoulujen toiminnallisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia vaan nostaa esille erilaisia toimenpiteitä, joita vähemmistöryhmien tasaarvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi suunnitelmissa tarjotaan. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että Oulun peruskoulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat tarjoavat paljon hyviä ja monipuolisia toimenpiteitä eri vähemmistöryhmien tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tukemiseksi. Tutkimukseni osoittaa, että vähemmistöryhmien tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisääminen ja turvaaminen otetaan Oulun peruskoulujen suunnitelmissa tosissaan. Mielenkiintoinen ja relevantti jatkotutkimus olisi tutkia toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista käytännön koulumaailmassa esimerkiksi oppilaiden silmin. Tutkimukseni tarjoaa hyviä käytännön vinkkejä jokaiselle Oulun koululle ja erilaisia näkökulmia toiminnallisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittämiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Mustakallio, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.