University of Oulu

Taustamusiikki oppimisen tukena

Saved in:
Author: Kananen, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161825
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kananen, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ketovuori, Mikko
Reviewer: Sutela, Katja
Ketovuori, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Musiikki esiintyy suuressa roolissa moderneissa yhteiskunnissa. Sitä kuulee muun muassa elokuvissa, mainoksissa, kaupoissa, ravintoloissa tai vaikkapa kuntosaleilla. Musiikilla pyritään monesti luomaan tunnelmaa, joka palvelee ennalta harkittua tarkoitusta. Esimerkiksi ihmisten toivotaan pysyvän kaupoissa ja ravintoloissa mahdollisimman pitkään, joten näihin tiloihin valitulla musiikilla pyritään luomaan miellyttävä tunnelma. Elokuvissa musiikilla voidaan tehdä tylsästäkin kohtauksesta jännittävä, koska tietynlainen musiikki herättää ihmisissä ennakko-oletuksia. Kuntosaleilla soitetaan usein voimakkaasti virittävää musiikkia, joka auttaa jaksamaan ja antaa energiaa voimasuorituksiin. Musiikilla on siis todistetusti voimakas vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ja sitä voidaan hyödyntää monissa eri käyttötarkoituksissa.

Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko taustamusiikilla käyttöarvoa koulussa ja millä tavalla oppilaiden käyttäytyminen muuttuu, kun heidän annetaan kuunnella itse valitsemaansa taustamusiikkia kännykän kautta. Tutkimuksessa keskitytään tarkkailemaan musiikin vaikutusta keskittymiskykyyn, työrauhaan, vireyteen, jaksamiseen ja opiskelumotivaatioon. Tutkimuksessa oppilaat saivat kuunnella musiikkia pääosin matematiikan tunneilla hiljaisen työn aikana. Tutkimusperiodi oli viikon mittainen ja aineisto kerättiin haastattelemalla oppilaita ja kohdeluokan opettajaa. Tämän lisäksi koululuokkaa tarkkailtiin myös ulkoisesti tutkimuksen tekijän toimesta.

Tutkimustulokset kannustavat kokeilemaan taustamusiikin käyttöä luokkaympäristössä. Tulokset työrauhan paranemisesta olivat tämän tutkimuksen kohdalla huomattavat ja oppilaiden jaksaminen koheni merkittävästi. Melkein kaikki oppilaat kertoivat haastattelussa, että heidän keskittymiskykynsä oli parantunut. Tämä ei kuitenkaan ollut välttämättä musiikin ansiota, vaan musiikki pikemminkin poisti keskittymistä vaikeuttavia tekijöitä. Tulokset puoltavat tarvetta laajemmalle jatkotutkimukselle ja kertovat musiikin potentiaalisesta käyttöarvosta koulumaailmassa.

Background music as a support for learning

Abstract

Music has a big role in modern society. It can be heard for example in movies, commercials, shops, restaurants and gyms. The purpose of music is often to invoke a mood, which servers a predetermined goal. For example, restaurants and shops try to make people to spend as much time as possible in their premises, therefore the music chosen for these spaces aim to create a pleasant atmosphere. In movies, music can be used to create tension even in dull scenes, because certain kind of music arouses pre-assumptions in people. In gyms, the played music is often intensive, which aims to give energy and improve performance. The music therefore has a proven effect on how people act, and it can be utilized in various situations.

This research examines if background music has applicability in schools and how students’ behaviour changes when they are allowed to listen to music of their choice with their smartphones. The research focuses on examining the effects of music on students’ level of focus, work peace, arousal, energy and work motivation. In the study, the students were allowed to listen to music, mainly in the calculus lessons, during the quiet work. The research period lasted for one week and the material for the study was gathered by interviewing the students and their teacher. All of the calculus lessons were also observed by the author and notes were gathered.

The results of the research suggest that there is a benefit for utilizing background music in classroom environment. The findings about improvement on work peace were promising and energy levels of the students were perceived to increase significantly. In the interview, almost all of the students explained that their ability to focus had improved. Although, the study suggests that the results may have been due to music removing other disturbing factors. The findings of the study suggest the need for further research and support the theory of the benefits of background music in school environment.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Kananen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.