University of Oulu

Sosiaalinen media soitonopiskelun tukena

Saved in:
Author: Airaksinen, Elias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.9 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161830
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Airaksinen, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ketovuori, Mikko
Reviewer: Sutela, Katja
Ketovuori, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee sitä, miten sosiaalinen media toimii oppimisympäristönä soitonopiskelussa. Uudet oppimisympäristöt ovat tänä päivänä suuressa suosiossa sekä lähiopetuksen että etäopetuksen piirissä. Tilastojen mukaan prosentuaalisesti suuri osa väestöstä on kirjautuneena sosiaalisen median palveluihin ja viettävät myös runsaasti aikaa sen parissa. Sosiaalinen media on ottanut paikkansa myös soitonopiskelussa.

Tutkimusosuudessa tarkastelin oppimista sekä median aikaisempia tutkimuksia ja käsitteitä. Käytin tutkimusmuotona survey-tutkimusta ja haastattelut toteutettiin teemahaastattelulle tyypillisin keinoin. Haastateltaville esitin viisi pääkysymystä, johon tarpeen vaatiessa esitin lisäkysymyksiä. Haastattelut toteutettiin kasvotusten ja tallennettiin puhelimen ääninauhurille. Haastattelusta kerätyn aineiston purin litteroinnin ja värikoodauksen avulla. Tämän jälkeen analysoin huolellisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustulosten mukaan sosiaalinen media antaa monia eri kulmia soitonopiskelulle, jota perinteinen opetusmalli ei tarjoa. Merkittäviksi eduiksi median tarjoamassa sisällössä koettiin esimerkiksi sen helppo saatavuus, monipuolisuus sekä tavoitettavuus ajasta tai paikasta riippumatta. Eri alustoilla koettiin olevan myös motivoiva vaikutus oppimiseen. Sen koettiin myös nostattavan yhteisöllisyyttä muusikoiden, opettajien ja muiden musiikin ammattilaisten keskuudessa. Sosiaalisen median sisällöstä koettiin olevan myös haitallisia vaikutuksia oppimiselle. Yhtenä suurimpana haittana mainittiin opettajan ja opiskelijan välinen kommunikoinnin ja lähietäisyyden puuttuminen. Tämän myötä myös välittömän palautteen saaminen on mahdotonta. Palautteella on suuri merkitys ja sillä voidaan korjata nopeasti pieniä tai suuria asioita. Tutkittavat nostivat esille eri instrumenttien soittotekniikkaan liittyvät opit. Ilman opettajan läsnäoloa ja palautetta tekniikka saatetaan oppia väärin. Tällä saattaa olla pitkäaikaisia vaikutuksia ja ilmentyä fyysisinä ongelmina.

Tutkimus osoitti, että sosiaalisella medialla on paikkansa myös soitonopetuksen tukena. Voidaan todeta, että se ei ole korvannut eikä tule korvaamaan perinteistä opetusmallia. Sen sisältö tarjoaa ja mahdollistaa monia asioita, mutta ei pysty vastaamaan kaikkiin soitonopiskeluun liittyviin kysymyksiin tai tarpeisiin. Sosiaalinen media toimii hyvänä tukena itsenäisen soitonopiskelun ohella.

Learning to play music via social media

Abstract

This master’s thesis deals with how social media functions as a learning environment in instrumental learning. Nowadays new learning environments are very popular in contact teaching as well as in distance learning. According to statistics, a large percentage of the population uses social media services and also spend a lot of time using it. Social media has also taken its place in learning to play music.

In the theoretical part of the work previous research projects and the concepts of media education are discussed. Based on the theory a survey research was used and the interviews were conducted by means typical of a thematic interview. I asked the interviewees five main questions, to which I asked additional questions if necessary. Interviews were conducted face-to-face and recorded on a telephone voice recorder. Through the spelling and color coding of the material collected from the interview. I then carefully analyzed using data-driven content analysis.

According to the research results, social media gives many different angles to the study of playing, which the traditional teaching model does not offer. Significant advantages in the content provided by the media were felt to be that it is easily accessible, diverse and accessible regardless of time or place. Different platforms were also felt to have a motivating effect on learning. It was also felt to foster communality between musicians, teachers and other music professionals. Social media content was also perceived to have detrimental effects on learning. One of the biggest disadvantages mentioned was the communication between the teacher and the student and the lack of close distance. This also makes it impossible to get immediate feedback. Feedback is very important and can be used to quickly fix small or large things. The interviewees highlighted the teachings related to the playing technique of different instruments. Without the presence and feedback of a teacher, the technique may be learned incorrectly. This can have long-term effects and even physical problems.

The study showed that social media also has a place in the playing field of playing music. It can be said that it has not replaced and will not replace the traditional teaching model. Its content offers and enables many things but is not able to answer all the questions or needs related to playing music. Social media serves as a good support alongside independent play learning.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elias Airaksinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.