University of Oulu

Nuorisotyöntekijöiden kokemuksia seksuaalisen houkuttelun ennalta ehkäisemisestä

Saved in:
Author: Koivisto, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161831
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Koivisto, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Pihkala, Suvi
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tavoitteenani on selvittää nuorisotyöntekijöiden kokemuksia seksuaalisen houkuttelun ennalta ehkäisemisestä nuorisotyössä. Tutkielmassa avaan, miten seksuaalinen houkuttelu näyttäytyy nuorten kokemuksista nuorisotyöntekijöille, miten siitä kerrotaan ja miten sitä voidaan ennaltaehkäistä. Tämän lisäksi tarkastelen seksuaalisen houkuttelun ennaltaehkäisyyn liittyviä haasteita nuorisotyössä.

Laadullisen tutkielman aineisto muodostuu nuorisotyöntekijöiden (n=21) vastauksista, jotka kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella helmikuun 2020 aikana. Kysely perustuu avoimiin kysymyksiin, joiden vastauksista muodostin aineiston. Tutkielma perustuu fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan, joka toimii minun, tutkijan, toimintaa ohjaavana otteena. Analyysissa hyödynsin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkielman tuloksista ilmeni, että seksuaalisen houkuttelun ennaltaehkäisy muotoutuu tiedon ja toiminnan ympärille. Seksuaaliseen houkutteluun liittyvä tieto on oleellinen osa ennaltaehkäisyä: sen tulee olla helposti saatavissa, sitä tulee tuoda esiin keskusteluissa ja myös ammattilaisten tulee lisätä omaa tietouttaan aiheesta, jotta he voivat toimia työssään ennaltaehkäisevästi. Toiminnalla tässä tutkielmassa tarkoitetaan sitä, miten nuoret itse toimivat, jos huomaavat joutuneensa seksuaalisen houkuttelun uhriksi. Esteenä asiasta kertomiselle on esimerkiksi usein häpeä ja syyllisyys sekä pelko aikuisen reaktiosta. Nuori kertoo usein asiasta turvalliselle ja luotettavalle aikuiselle. Toiminnallisuus ilmeni aineistosta myös siinä, miten nuorisotyöntekijät toimivat toteuttaessaan ennaltaehkäisevää työotetta.

Tutkielmani perusteella voidaan päätellä, että nuorisotyön haasteena seksuaalisen houkuttelun ennaltaehkäisyssä ovat resurssipula, nuorten tapa mainita asiasta vitsaillen tai ohimennen sekä puuttuvat toimintamallit tilanteisiin, kun nuori kertoo joutuneensa seksuaalisen houkuttelun uhriksi. Nuorisotyössä kohdataan lapsia ja nuoria päivittäin, jonka myötä seksuaalisen houkuttelun puheeksi ottaminen ja esillä pitäminen on tärkeää. Tiedon lisääminen seksuaalisesta houkuttelusta niin lasten, nuorten kuin aikuisten parissa on tärkeää. Nuorisotyöntekijät jakavat tietoa eri keinoin: sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa sekä pyrkivät ottamaan asiaa puheeksi toiminnassaan tarttuen ohimennen mainittuihin asioihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Koivisto, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.