University of Oulu

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien kokemuksia omasta työyhteisöstä ja työssä saadusta sosiaalisesta tuesta

Saved in:
Author: Laurila, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161833
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Laurila, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Viljamaa, Elina
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni selvittää eräässä kunnassa työskentelevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien kokemuksia omasta työyhteisöstään ja työssä saadusta sosiaalisesta tuesta. Tutkimukseni antaa lisää tietoa varhaiskasvatuksen erityisopettajien moninaisen sekä jokseenkin sirpaleisen työnkuvan vaikutuksista työyhteisöön kiinnittymiseen ja sosiaalisen tuen saatavuudesta. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen erityisopettajilla on työyhteisöstään ja siihen kuulumisesta? 2) Millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen erityisopettajilla on työssään saadusta sosiaalisesta tuesta?

Tutkimus sijoittuu varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen kontekstiin, jota tarkastelen työhyvinvoinnin sekä työyhteisön näkökulmasta liittäen siihen sosiaalisen tuen määrittelyn. Teoria nojaa vahvasti aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen, mutta varsinaisia tutkimuskysymyksiä tarkastelen varhaiskasvatuksen erityisopettajien kertomien kokemusten kautta.

Käytän tutkimuksessani fenomenologista lähestymistapaa, sillä fenomenologia tutkii ihmisten kokemuksia. Tutkimusaineistoni koostuu viiden varhaiskasvatuksen erityisopettajan teemahaastatteluista. Haastatteluaineiston analysoinnissa käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jonka perusteella aineistosta muodostui kaksi pääluokkaa: Työyhteisö ja Sosiaalinen tuki. Pääluokat pitävät sisällään seitsemän yläluokkaa, joista työyhteisön pääluokan alle kuuluvat Päiväkoti työyhteisönä, Varhaiskasvatuksen erityisopettajat työyhteisönä ja Rooli työyhteisössä. Sosiaalisen tuen pääluokkaan kuuluvat Tuen toteutus, Tuen muoto, Tukeen vaikuttavat tekijät sekä Tuki työhyvinvoinnin edistäjänä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kokemus omasta työyhteisöstään on ristiriitainen. Työyhteisöksi koetaan muut saman alueen varhaiskasvatuksen erityisopettajat sekä ne päiväkodit, joissa varhaiskasvatuksen erityisopettajat viettävät työnsä puolesta eniten aikaa. Samalla varhaiskasvatuksen erityisopettajilla on kokemus siitä, etteivät he kuulu mihinkään työyhteisöön. Vaikka työ on sirpaloitunut monen eri päiväkodin välille ja työ koetaan toisinaan hyvin yksinäiseksi, varhaiskasvatuksen erityisopettajat kertovat saavansa riittävästi sosiaalista tukea. Eniten tukea saadaan muilta varhaiskasvatuksen erityisopettajilta ja päiväkodin johtajalta. Vähiten tukea saadaan omalta esimieheltä, mitä varhaiskasvatuksen erityisopettajat toivoisivat lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Laurila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.