University of Oulu

Luokanopettajat säveltämiskasvattajina : kokemuksia säveltämiskasvatuksesta musiikintuntien ulkopuolella

Saved in:
Author: Saarinen, Tuuli1; Virkkula, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161835
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Saarinen; L. Virkkula, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ketovuori, Mikko
Reviewer: Ervasti, Marja
Ketovuori, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmamme käsittelee säveltämiskasvatusta osana luokanopettajien toteuttamaa perusopetusta. Tavoitteenamme on selvittää, millaisia säveltämiskasvattajia luokanopettajat ovat, ja millaisia kokemuksia heillä on säveltämiskasvatuksen toteuttamisesta musiikintuntien ulkopuolella. Tutkimuskysymyksemme ovat: Millaisia kokemuksia luokanopettajilla on säveltämiskasvatuksen toteuttamisesta musiikintuntien ulkopuolella? Miten luokanopettaja voi hyödyntää säveltämiskasvatusta musiikintuntien ulkopuolella? Miten luokanopettaja toteuttaa säveltämiskasvatusta käytännössä?

Säveltämiskasvatus on sekä käsitteenä että tutkimusaiheena melko tuore, mutta silti sitä on tutkittu niin kotimaassa kuin kansainvälisellä kentälläkin. Etenkin kotimaisessa tutkimuksessa pääpaino on ollut säveltämiskasvatuksen käsitteen määrittelyssä ja musiikintunneilla tapahtuvassa säveltämiskasvatuksessa. Valitsimme tutkimusaiheeksemme nimenomaan luokanopettajien toteuttaman säveltämiskasvatuksen musiikintuntien ulkopuolisessa kontekstissa, koska aihetta ei ole tästä näkökulmasta käsitelty aiemmin.

Tutkimuksemme teoreettinen viitekehys koostuu säveltämiskasvatuksen taustalla vaikuttavien lähtökohtien, keskeisten käsitteiden ja työtapojen määrittelystä. Käsittelemme aihetta sekä oppilaan että luokanopettajan valmiuksien näkökulmasta. Aiempien opetussuunnitelmien ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 valossa tarkastelemme, miten säveltämiskasvatus näkyy opetussuunnitelmassa, ja kuinka siellä määritellyt sisällöt ja tavoitteet voidaan sitoa käytäntöön. Tutkimuksessamme tätä lähestytään erityisesti tulevaisuuden taitojen sekä opetussuunnitelmasta nousevan oppiainerajat ylittävän monialaisen oppimisen näkökulmasta.

Toteutimme tutkimuksemme laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin puolistrukturoidulla kyselylomakkeella ja analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimukseemme osallistui seitsemän luokanopettajaa, joista kaikilla on kokemusta säveltämiskasvatuksesta. Tutkimukseemme osallistuneilla luokanopettajilla on säveltämiskasvatuksesta pääasiassa positiivisia kokemuksia. Säveltämiskasvatusta hyödynnetään monipuolisesti osana muiden oppiaineiden opetusta. Tutkimustulostemme perusteella säveltämiskasvatuksen integrointi tukee oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista, mutta sen toteuttaminen vaatii opettajalta riittäviä valmiuksia. Omien taitojen kartuttamista edistää opettajan oma kiinnostus valmiuksiensa kehittämiseen harrastuneisuuden ja lisäkoulutuksen kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuuli Saarinen; Laura Virkkula, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.