University of Oulu

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä plagioinnista

Saved in:
Author: Ohenoja, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161836
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ohenoja, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tarkastelee eri yliopistojen luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä plagioinnista. On tärkeää selvittää opiskelijoiden näkemys plagioinnista, jotta opiskelijoita voitaisiin tukea ja opastaa paremmin akateemisessa kirjoittamisessa. Kirjallisuudessa plagiointi määriteltiin muun muassa sekä varastamisena että laiskuutena.

Otin tutkimukseeni mukaan myös korkeintaan vuoden sisään valmistuneet luokanopettajat. Tutkimukseni tavoite on yhtäältä kartoittaa opiskelijoiden käsityksiä plagioinnin määritelmästä, sekä toisaalta selvittää, missä menee plagioinnin raja. Sain myös arvokasta tietoa opiskelijoiden näkemyksistä voimassa olevan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan plagioinnin määritelmän riittävyydestä. Tutkimukseni tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi ohjenuorana opiskelijoille, joita kiinnostaa plagiointi ja sen aikaisemmat tutkimukset. Tutkimus niin ikään avaa plagioinnin määritelmää ja tarkastelee, missä menee plagioinnin raja.

Tutkimus on toteutettu avoimella kyselylomakkeella. Lomake osoitettiin Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoille, mutta sitä jaettiin myös muihin yliopistoihin, jotta saatiin tarpeeksi vastauksia. Heidän vastauksensa on analysoitu sisällönanalyysin menetelmiä hyödyntäen. Lomakkeen vastaukset on annettu tammi-maaliskuussa 2020. Vastauksia tuli yhteensä 41 kappaletta. Selvitin, miten opiskelijat määrittivät omin sanoin plagioinnin, mukaillen kopioimisen sekä mihin he vetävät plagioinnin rajan. Käsittelin myös sitä, miten opiskelijat muuttaisivat Tutkimuseettisen neuvottelukunnan voimassa olevaa määritelmää plagioinnista, jota Oulun yliopistokin käyttää plagioinnin määrittämiseksi.

Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että opiskelijoilla on vaihtelevia käsityksiä plagioinnin määritelmästä ja mukaillen kopioinnista. Lisäksi opiskelijat kokevat suoranaista pelkoa syyllistyneensä tahattomaan plagiointiin ja tätä selittääkin suurilta osin se, että opiskelijat kokevat saaneensa liian vähän opastusta ja tietoa plagioinnista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Ohenoja, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.