University of Oulu

Luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä ulkomailla Suomi-kouluissa suoritetuista teemaharjoitteluista

Saved in:
Author: Lauri, Linda1; Patinen, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161838
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Lauri; R. Patinen, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Jokikokko, Katri
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Suomi kansainvälistyy muiden maiden tavoin kovaa vauhtia ja sen vuoksi interkulttuurista osaamista tarvitaan entistä enemmän niin koulumaailmassa, työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Kohtaamme päivittäin erilaisia ihmisiä ja tilanteita, joissa toimiminen edellyttää interkulttuurisen kompetenssin omaamista. Sen avulla kykenemme toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asianmukaisella tavalla. Opettajan interkulttuurinen kompetenssi nivoutuu teorian ja tutkimuksemme kautta osaksi opettajan ammatillista kehittymistä. Opettajan ammatillisen kehittymisen voidaan ajatella lähtevän jo opettajankoulutuksesta ja olevan koko elämän mittainen päättymätön prosessi. Teoreettinen viitekehyksemme kattaa opettajan ammatillisen kehittymisen ja opettajan interkulttuurisen kompetenssin käsitteet sekä niihin läheisesti liittyvät muut käsitteet, kuten opettajuuden ja interkulttuurisuuden.

Halusimme tämän tutkimuksen avulla selvittää, millaisia näkemyksiä luokanopettajaopiskelijoilla on ulkomailla suoritetuista teemaharjoitteluista ja niiden vaikutuksista omalle ammatilliselle kehittymiselle sekä interkulttuuriselle kompetenssille. Lähestymme aihetta fenomenografisen tutkimusmenetelmän avulla, jossa painottuu kokemusten kautta syntyneet näkemykset ja käsitykset. Toteutimme tutkimuksen hyödyntäen teemahaastattelun menetelmää. Tutkimuksemme keskittyy luokanopettajaopiskelijoiden henkilökohtaisten kokemusten kautta muodostuneisiin näkemyksiin ja niiden pohjalta luotuihin merkityksiin tutkimusaiheesta.

Tutkimuksemme perusteella voidaan todeta, että ulkomailla suoritettu teemaharjoittelu vaikuttaa luokanopettajaopiskelijoiden ammatilliseen kehittymiseen ja interkulttuuriseen kompetenssiin positiivisesti. Esimerkiksi erilaiset käytännön kokemukset ja oman ajatusmaailman muutokset nähtiin oman ammatillisen kehittymisen kannalta merkittävinä tekijöinä. Myös oman interkulttuurisen kompetenssin nähtiin kehittyneen teemaharjoittelun aikana esimerkiksi erilaisen ympäristön ja siellä syntyneiden vuorovaikutustilanteiden kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Lauri; Reetta Patinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.