University of Oulu

Organisaatiomuutos, hyvästä vai pahasta? : tapaustutkimus erään yrityksen toimihenkilöiden kokemuksista

Saved in:
Author: Tyni, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 111
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161847
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tyni, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Isohätälä, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Muutos on väistämätön osa nykypäivän työelämää. Muutoksella voidaan muun muassa hakea kilpailuetua ja vastata ympäristön alati muuttuviin vaatimuksiin. Näin oli myös tutkimukseni kohteena olevassa organisaatiossa, jossa yritysintegraation kautta haettiin entistä vahvempaa asemaa ja kilpailuetua työmarkkinoilta. Muutos aiheuttaa usein erilaisia reaktioita työntekijöissä, ja nämä vaikutukset voivat olla hyvinkin kauaskantoisia ja suuria.

Henkilöstöalan organisaatiomuutoksen tuottamia kokemuksia on aikaisemmin tutkittu vain vähäisesti työntekijätasolla, vaikka juuri he ovat muutoksen onnistumisen kannalta kriittisessä asemassa. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jonka keskiössä oli yritysintegraatio eli kahden eri organisaation yhdistyminen uudeksi organisaatioksi. Nämä molemmat organisaatiot toimivat henkilöstöalalla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaation työntekijät kokivat kyseisen muutoksen ja miten se vaikutti heidän asemaansa työpaikalla. Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat uuden organisaation työntekijät, joihin kuuluivat toimihenkilöt ja alemmat esimiehet. Tutkimuksen ajankohta sijoittuu muutoksen alkuvaiheeseen, jolloin muutoksen julkistamisesta oli kulunut noin puoli vuotta.

Tutkimuksen ote on monimenetelmäinen. Työntekijöiden kokemuksia kartoitettiin kyselylomakkeen avulla, joka sisälsi Likert-asteikollisia väittämiä sekä avoimia kohtia, joihin vastaajilla oli mahdollisuus perustella vastaamiensa väittämien arvoja. Avoimilla kohdilla pyrittiin saamaan syvempää tietoa. Likert-asteikollisista väittämistä tarkasteltiin vastaajien antamia keskiarvoja sekä keskihajontaa ja avoimien kohtien vastauksia käsiteltiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Kyselyyn osallistui noin puolet (N=201) organisaation työntekijöistä.

Vastauksista ilmeni, että organisaation työntekijät kokivat muutoksen ristiriitaisena. Muutos koettiin keskiarvojen mukaan pääosin positiivisena asiana organisaatiolle sekä mahdollisuutena uusiin ja parempiin toimintatapoihin, mutta vastaajien välillä oli myös hyvin paljon eroavaisuuksia. Eniten haasteita koettiin esimiehiltä saadun tuen sekä avoimen keskustelun suhteen. Huoli oman aseman jatkuvuudesta ja mahdollisuuksista edetä uusiin vaativimpiin työtehtäviin sekä epävarmuuden ja pelon tunteet kasvoivat. Omien vaikutusmahdollisuuksien koettiin vähentyneen, jolloin työkavereilta saatu tuki ja keskusteluapua korostuivat entistä tärkeämmiksi.

Tutkimuksen ollessa tapaustutkimus ja rajautuessaan vain yhteen organisaatioon, ei tutkimuksen tuloksia voida yleistää koskemaan kovin suurta joukkoa. Tuloksia voidaan kuitenkin tarkastella yleisellä tasolla myös muiden organisaatioiden välillä tapahtuvien muutosten tulkinnan apuna. Tämän aineiston perusteella organisaatioiden yhdistyessä olisi organisaation johdolla hyvä huomioida erityisesti työntekijöiden yksilölliset erot muutoksen kokemisessa sekä pyrkiä tarjoamaan heille tukea näihin yksilöllisiin eroihin sopien jo muutoksen alkuvaiheesta alkaen.

Organizational change, is it good or bad? : a case study of one company’s employees’ experiences towards it

Abstract

Change is an inevitable part of today’s working life. Among other things, the change can seek competitive advantage and meet the ever-changing demands of the environment. This was also the case in the organization focused in this study, where a stronger position and competitive advantage in the labor market was sought through business integration. Change often causes different reactions in employees, and these effects can be very far-reaching and large.

Experiences of change have previously been studied mainly at the management team level. Lesser experiences have been studied at the employee level, although they are the group that is critical to the success of change and the enabler of the final implementation of change. The study was carried out as a case study focusing on the merging of two different organizations. The aim of the study was to find out the experiences of the employees in the organization towards this change and how it has affected their position in the workplace. The target group of the study consisted of employees of the new organization, which included white-collar workers and lower-level supervisors. The time of the study is in the early stages of the change, when about six months had passed since the change was announced.

The study approach is multifaceted. Employee experiences were mapped using a questionnaire that included a Likert scale statements as well as open points where respondents had the opportunity to justify the values of the statements they answered. The open points sought to gain more in-depth information. The Likert scale statements were examined by the means and standard deviations given by the respondents, and the answers of the open points were dealt with by means of theory-driven content analysis.

The responses indicated that the organization’s employees felt the change very contradictory. The change was seen mainly as a positive thing for the organization and as an opportunity for new and better ways of working, but there were also a lot of differences between the respondents. Most of the challenges were experienced in terms of support from supervisors and open discussion. Concerns about the continuity of one’s position and opportunities to progress in the positions, as well as feelings of insecurity and fear, grew. Support from colleagues and ability to discuss openly with them became even more important.

Limitations to this study is that it’s a case study and only consist one organization and its’ employees. However, the phenomena can be interpreted at a general level. Based on this study, when organizations merge, it would be beneficial for the organization’s management to pay special attention to the individual differences of employees experiencing the change. Also it would be beneficial to try to provide them with support for these individual differences from the very beginning of the change.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Tyni, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.