University of Oulu

”Mutta kyllähän se hevonen on se juttu” : monilajinen etnografinen tutkimus ratsastusterapian vuorovaikutuksesta

Saved in:
Author: Ylianttila, Meri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161848
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ylianttila, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rautio, Pauliina
Reviewer: Rautio, Pauliina
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on kuvata monilajista vuorovaikutusta ratsastusterapiassa. Tavoitteena on tarkastella ratsastusterapian jokaisen osapuolen — hevosen, ratsastusterapeutin ja asiakkaan — vuorovaikutuksen tyylejä ja osapuolten välistä vuorovaikutusta. Tutkielma on toteutettu kevään 2020 aikana monilajisena etnografisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelminä ovat ratsastusterapian osallistuva havainnointi sekä ratsastusterapeuttien etnografiset haastattelut.

Ratsastusterapia on koulutetun ammattilaisen ja hevosen yhdessä toteuttamaa toiminnallista terapiaa. Ratsastusterapia on tavoitteellista, yksilöllistä ja suunniteltua toimintaa, jonka tavoitteina voivat olla fyysiset, psyykkiset tai kasvatukselliset päämäärät. Ratsastusterapia perustuu asiakkaan, ratsastusterapeutin ja hevosen väliseen kolminaiseen vuorovaikutussuhteeseen. Monilajisen vuorovaikutuksen vuoksi ratsastusterapia tarjoaa sopivan tutkimuskohteen eläinihmissuhteen tutkimukselle.

Ratsastusterapian jokaisella osapuolella on omat vuorovaikutuksen tehtävänsä. Hevosen ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa hevonen peilaa asiakkaan psyykkistä ja fyysistä olotilaa. Ratsastusterapeutti tulkitsee hevosen elekieltä ja käytöstä, jonka perusteella hän saa arvokasta ja monipuolista tietoa asiakkaasta. Tulkinnan onnistumiseksi ratsastusterapeutin on tunnettava oma työkumppaninsa, jotta hän kykenee tulkitsemaan hevosen eleitä ja reaktioita. Kun ratsastusterapeutti ohjaa asiakasta sanallistamalla tulkitsemaan hevosen eleitä ja reagointia, asiakas kehittää vuorovaikutustaitojaan, oppii tulkitsemaan omaa kehollisuuttaan ja emootioita huomaamalla konkreettisen vaikutuksen hevosen elekielessä omaa toimintaansa muuttamalla. Hevosen ja ratsastusterapeutin luottamuksellinen vuorovaikutussuhde taas tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden siirtovaikutuksen avulla oppia luottamaan myös muihin aikuisiin. Asiakkaalle hevonen tarjoaa kiintymyksen kohteen ja hoivan antamisen mahdollisuuden, hyväksyen asiakkaan omana itsenään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Meri Ylianttila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.