University of Oulu

”Se tuo tukea ja turvaa työn tekemiseen ettei oo semmonen olo että tekkee yksin.” : moniammatillinen yhteistyö monitoimitalossa työskentelevien kokemana

Saved in:
Author: Lehtonen, Salla-Maarit1; Petäjämaa, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161851
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-M. Lehtonen; S. Petäjämaa, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Uitto, Minna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää monitoimitalon työntekijöiden kokemuksia monitoimitalon moniammatillisesta yhteistyöstä sekä sen edistämisestä. Tutkielmassa moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan monitoimitalon sisäistä ja eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on yhdessä työskentelemällä ja eri näkökulmia yhdistämällä saavuttaa jokin yhteinen päämäärä.

Aineisto koostuu Verme2-hankkeen kahdesta eri Pohjois-Suomen monitoimitalon työntekijöille kohdennetusta vertaismentoroinnin pienryhmäkeskustelusta, joihin osallistui yhteensä 11 perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön työntekijää sekä 4 mentoria. Pienryhmäkeskustelut sopivat menetelmällisesti ryhmäkeskustelun määritelmään. Tutkimus on laadullinen ja metodologiselta lähestymistavaltaan fenomenologinen. Aineiston analyysissa hyödynnetään aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

Monitoimitalon työntekijöiden kokemuksista nousi esiin moniammatillisen työympäristön mahdollisuuksia sekä koettuja yhteistyön edellytyksiä ja haasteita. Yhteistyön mahdollisuuksiksi kokemuksista nousi asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen, sosiaalinen tuki sekä ammatillinen kehittyminen. Toimivan yhteistyön edellytyksiä olivat muun muassa työyhteisön avoin ja rakentava ilmapiiri, yhteistyöhenkilöiden tunteminen sekä luottamus toisen osaamiseen. Työntekijöihin kohdistuvia edellytyksiä oli koettu olevan halu yhteistyöhön, vuorovaikutustaidot, kyky muilta oppimiseen sekä jatkuva työssä kehittyminen. Haasteita yhteistyöhön oli organisaatiotasolla aiheuttanut aikatauluongelmat ja tiedonkulkemisen puutteet sekä yhteistyön epätarkoituksenmukaisuus ja kuormittavuus. Vuorovaikutuksen tasolla haasteet liittyivät erilaisiin käsityksiin ja toimintamalleihin, hierarkkisiin rakenteisiin sekä tietämättömyyteen toisten osaamisesta. Työntekijöiden yhteistyön kehittämisehdotukset voidaan jakaa organisaation sekä yksilön ja työyhteisön näkökulmaan. Organisaatiotasolla keinot liittyivät johtamiseen, yhteistyön organisoimiseen sekä toimintakulttuurin luomiseen. Työntekijät toivoivat esimerkiksi näkyvämpää johtajan roolia, tarkoituksenmukaisempaa ja säännöllistä yhteistyötä sekä toimivaa tiedonkulkua. Yksilö- ja yhteisötasolla yhteistyötä tulisi kehittää tasavertaisemmaksi yhteisen vastuun, neuvottelun ja vahvuuksiin perustuvan työnjaon avulla. Vuorovaikutusta tulisi edistää avoimen ilmapiirin, ratkaisukeskeisen lähestymistavan sekä luottamuksen rakentamisen avulla.

Tutkimuksessa ilmeni, että työyhteisöllä oli suuri merkitys toimivan yhteistyön kannalta. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, ettei monitoimitaloissa ollut nähtävillä yhtenäistä organisaation toimintakulttuuria tai toimivia yhteistyökäytänteitä. Tästä syystä moniammatillinen yhteistyö edellyttää toimiakseen kaikkien monitoimitalon toimijoiden panosta, mutta erityisesti selkeää johtajuutta ja organisaation toimintakulttuurin aktiivista kehittämistä yhteistyötä tukevaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla-Maarit Lehtonen; Sanna Petäjämaa, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.