University of Oulu

Yläkoululaisten näkemyksiä oppimisen tuesta

Saved in:
Author: Kaski, Laura1; Sarajärvi, Roosa-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161864
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kaski; R.-M. Sarajärvi, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Alanko, Anu
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Yleisopetuksen luokissa opiskelee yhä enemmän oppilaita, jotka tulevat moninaisista taustoista ja joilla on erilaisia tuen tarpeita. Kaikki oppilaat eivät pysty saavuttamaan oppimiselle asetettuja tavoitteita ilman henkilökohtaista oppimisen tukea. Oppimisen tuki toteutuu Suomessa kolmiportaisen tuen mukaisesti. Tukea voidaan kuitenkin toteuttaa monilla eri keinoilla.

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaista oppimisen tukea oppilaat ovat saaneet yläkoulussa, millaisena oppilaat kokevat tuen merkityksen oppimiselle ja millaista tukea oppilaat toivovat saavansa. Tutkimus on luonteeltaan monimenetelmäinen, jossa yhdistyy laadullinen ja määrällinen lähestymistapa. Tutkimusaineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella ja puolistrukturoiduilla haastatteluilla kahdelta yläkoululta. Aineisto koostuu 42 oppilaan kyselyvastauksista sekä viidestä haastattelusta. Laadullinen aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Määrällisestä aineistosta muodostettiin frekvenssijakaumia ja prosenttijakaumia, joiden avulla oppilaiden vastauksia vertailtiin.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan erityisopetuksen uudistumista ja inkluusiota. Lisäksi käsittelemme yleisimpiä tuen tarpeita yläkoulussa, joiden vuoksi oppilaat voivat tarvita tukea oppimiseensa. Kuvaamme myös oppimisen tukea yläkoulussa ja tarkastelemme kolmiportaista tukea, erilaisia tukitoimia ja opetuskäytäntöjä, joiden avulla oppimisen tukea voidaan toteuttaa, sekä kasvattajia tuen tarjoajina.

Tutkielman tulosten mukaan oppilaiden saama oppimisen tuki jakautuu oppituntien aikana annettavaan tukeen, oppituntien ulkopuolella annettavaan tukeen ja kokeisiin liittyvään tukeen. Oppilaat saavat suurimman osan oppimisen tuesta oppitunneilla aineenopettajilta. Tulokset osoittavat, että oppilaat kokevat saamansa oppimisen tuen hyvänä ja oppimista hyvin tukevana. Oppilaiden mukaan on tärkeää, että saatu tuki edistää oppimista ja vastaa tuen tarpeita. Myös opetusryhmällä on tulosten mukaan vaikutusta oppilaiden oppimisen tukeen liittyviin kokemuksiin. Tulosten mukaan oppilaiden toivoma oppimisen tuki jakautuu oppituntien aikana annettavaan tukeen, oppituntien ulkopuolella annettavaan tukeen, kokeisiin liittyvään tukeen ja toimiviin opetusjärjestelyihin oppimisen tukena. Suurin osa oppilaista toivoo saavansa tarvitsemansa oppimisen tuen aineenopettajilta oppitunneilla.

Tutkielma tarjoaa katsauksen oppilaiden näkemyksiin oppimisen tuesta. Vaikka tutkielman tulokset osoittavat, että suurin osa oppilaista toivoo saavansa oppimisen tukea oppitunneilla aineenopettajan toimesta, tukea suunniteltaessa on tärkeää huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet. Monipuolisten tukimuotojen tarjoaminen ja opettajien välinen yhteistyö on tärkeää, jotta oppilaiden tuen tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kaski; Roosa-Maria Sarajärvi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.