University of Oulu

Lapsen vertaissuhteiden muodostamisen vaikeudet jaetussa leikissä

Saved in:
Author: Laurila, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161882
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Laurila, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia vertaissuhteiden muodostamisen tai ylläpitämisen vaikeuksia lapsi voi kohdata jaetun leikin kontekstissa varhaiskasvatuksessa. Jaetulla leikillä tarkoitetaan lasten yhteistä, keskinäistä leikkiä. Lisäksi tutkimus selvittää, miten varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea lapsen vertaissuhteiden muodostumista ja ylläpitämistä jaetussa leikissä.

Tutkimus toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka orientaatioksi valikoitui integroiva kirjallisuuskatsaus. Muodostan ensiksi teoreettisen viitekehyksen lähdekirjallisuutta hyväksi käyttäen, jonka jälkeen vastaan niiden avulla muodostamiini tutkimuskysymyksiin. Teoreettisiksi käsitteiksi nostan lapsen vertaissuhteet, leikin ja jaetun leikin sekä konfliktit.

Tutkimuksesta selvisi, että lapsi voi kohdata erilaisia vaikeuksia vertaissuhteissaan jaetun leikin kontekstissa. Vaikeuksia voivat aiheuttaa yksilölliset erot ja intressit lasten välillä, lasten tiiviit ryhmittymät tai sosiaalinen asema. Myös heikolla itsetunnolla tai minäkäsityksellä, sekä leikkiin sitoutumisen ongelmilla on vaikutuksia vaikeuksien syntyyn. Yleensä kohdatut vaikeudet vertaissuhteissa vahvistavat niitä entisestään.

Varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea lasten vertaissuhteiden kehittymistä jaetussa leikissä. Aikainen ja täsmällinen reagointi konflikteihin, suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus toimintakäytänteissä sekä saman intressin jakavien lasten ohjaaminen jaettuun leikkiin toimivat tukikeinoina. Myös opettajan osallistumisella leikkiin verbaalisena ja emotionaalisena tukena helpottaa ristiriitatilanteista selviytymistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Laurila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.