University of Oulu

Arvot, arvokasvatus ja monikulttuurisuus uskonnon oppikirjoissa

Saved in:
Author: Pauanne, Raila1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161883
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Pauanne, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Jokikokko, Katri
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimusaineiston muodostavat Aarre 6 ja Sydän 6 -oppikirjat. Ne ovat perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 mukaisia evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoja. Tarkastelen diskurssianalyysin keinoin, miten arvot, arvokasvatus ja monikulttuurisuus näkyvät analysoimissani oppikirjoissa.

Oppikirja on vanhin ja keskeisin oppimateriaaleista. Oppikirjojen tekstejä pidetään popularisoituina tieteellisinä teksteinä. Siten niitä pidetään myös luotettavina auktoriteetteina. Oppikirjaan ei kuitenkaan ole mahdollista sisällyttää kaikkea olemassa olevaa tietoa. Sisältöjen valinnassa on väistämättä kysymys myös arvovalinnoista — mitä opetetaan ja miten.

Tutkimukseni teoriaosuudessa tarkastelen uskonnonopetusta Suomessa, uskontoa oppiaineena sekä oppikirjaa oppimateriaalina. Lisäksi tarkastelen arvoja ja arvokasvatusta sekä monikulttuurisuutta. Nämä muodostavat tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen. Tutkimusmetodina käytän diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysissä tutkimuksen kohteena ei ole kieli abstraktina systeeminä vaan nimenomaisesti kielenkäyttö. Yksi tunnetuimmista diskurssianalyysin muodoista on kriittinen diskurssianalyysi, jonka tehtävänä on kuvata, miten diskurssi toimii osana sosiokulttuurisia käytänteitä.

Arvojen yksiselitteinen määrittely on vaikeaa. Arvot ovat yksilön tai yhteisön toimintaa ohjaavia haluttuja tavoitteita. Arvot myös osoittavat, mitä asioita ihmiset pitävät elämässään tärkeänä. Aarre 6 ja Sydän 6 -oppikirjoissa esiintyvät arvot on tässä tutkimuksessa ryhmitelty arvoryhmäksi nimeämäni yläkäsitteen mukaan. Arvoryhmien sisällöt ovat osin limittäisiä. Aineistosta muodostetut arvoryhmät ovat hyvä elämä, ihmisoikeudet, ihmisarvo, samanarvoisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, suvaitsevaisuus, toisen kunnioittaminen, uskonnonvapaus, ihmisen arvo, itsensä hyväksyminen, identiteetti, kristillisen etiikan mukaiset arvot, kestävä kehitys, luonnonsuojelu ja varallisuuden jakaantuminen.

Myös monikulttuurisuus on käsitteenä vaikeasti määriteltävä ja monimerkityksellinen. Kuvailevana se merkitsee yksinkertaisesti, että tietyssä tilassa kuten esimerkiksi valtiossa asuu kulttuurisesti erilaisia, mutta sisäisesti yhtenäisiä ryhmiä. Normatiivisena monikulttuurisuus tarkoittaa toivottua tai tavoiteltavaa asiantilaa. Normatiivisen tulkinnan mukaan monikulttuurisuutta voidaan pitää arvona. Etnisyyden lisäksi käsitteeseen voi sisällyttää myös muita tekijöitä kuten eri kieliin ja kulttuureihin liittyvät kysymykset, uskonnot ja maailmankatsomukset, sukupuolisidonnaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sosiaaliluokan, syrjäytymisen ja vammaisuuden.

Käsitys monikulttuurisuudesta on Aarre 6 ja Sydän 6 -oppikirjoissa kapea. Eniten käytetty nimeämisperuste on uskonto tai katsomus. Eri uskontojen lisäksi nimetään ryhmät uskovainen ja ei-uskova/ uskontoon kuulumaton. Muita nimettyjä ryhmiä ovat vammaiset ja seksuaalivähemmistöt. Lisäksi teksteissä nimetään yksittäisinä mainintoina esimerkiksi kansallisia vähemmistöjä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Raila Pauanne, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.