University of Oulu

Varhaiskasvatushenkilöstön käsityksiä kasvatuskumppanuudesta

Saved in:
Author: Ylikulju, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161893
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ylikulju, 2020
Publish Date: 2020-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juutinen, Jaana
Reviewer: Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatushenkilöstön käsityksiä kasvatuskumppanuudesta. Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jota varhaiskasvattajat tekevät monimuotoisen huoltajajoukon kanssa yhteistä päämäärää tavoitellen. Tutkimus tarkastelee varhaiskasvattajien käsityksiä kasvatuskumppanuuden tilanteista ja niissä esiintyvistä näkemyseroista. Lisäksi tutkimus selvittää, millaisia asioita varhaiskasvattajat pitävät tärkeänä kasvatustyössään. Tutkimus käsittelee myös kasvatuskumppanuuden asiantuntijuutta ja arvokeskusteluja. Tutkimuskysymys on: Millaisia käsityksiä varhaiskasvatushenkilöstöllä on kasvatuskumppanuudesta?

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä Bronfenbrennerin ekologinen teoria tukee kasvatuskumppanuuden teoriaa. Kasvatuskumppanuus määritellään ensin yleisesti ja sitten yhteistyön ja vuorovaikutuksen, asiantuntijuuden sekä arvojen näkökulmista. Arvonäkökulma pohjautuu pitkälti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvopohjaan.

Tutkittavana ovat varhaiskasvatushenkilöstön käsitykset, joten käytettävä tutkimusmenetelmä on fenomenografinen. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelun avulla, ja koostuu viiden varhaiskasvattajan haastattelusta. Aineisto on analysoitu soveltaen fenomenografian nelivaiheista analyysia. Analyysin päätuloksena muodostui kaksi kuvauskategoriaa, jotka kuvaavat haastateltavien erilaisia tapoja käsittää tutkittava ilmiö, eli kasvatuskumppanuus. Kuvauskategoriat ovat 1) kasvatuskumppanuus on yhteistyötä lapsen parhaaksi ja 2) kasvatuskumppanuus on arvokasta asiantuntijuutta.

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että varhaiskasvattajien käsitys kasvatuskumppanuudesta on laaja-alainen. Kasvatuskumppanuus on yhdessä huoltajien kanssa toimimista kohti kasvatuskumppanuuden tavoitetta eli lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä. Kasvatuskumppanuudessa ilmeneviin ristiriitoihin käytetään keinoja, jotka rakentavat kasvatuskumppanuutta. Huoltajien ja varhaiskasvattajien asiantuntijuuksien yhdistäminen tuottaa parhaan mahdollisen tuen lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Ylikulju, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.