University of Oulu

Kohtaavatko toiveet ja toteutus? : Oulun yläkoulujen oppilaiden fyysistä aktiivisuutta tukeva toiminta lukuvuonna 2017–2018

Saved in:
Author: Lehtoväre, Laura1; Saukkoriipi, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005161897
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Lehtoväre; H. Saukkoriipi, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Viime vuosina nuorten fyysisen aktiivisuuden väheneminen on herättänyt runsaasti keskustelua. Istumisesta on tullut yhä suurempi osa elämäämme. Fyysistä aktiivisuutta voidaankin pitää suurena haasteena yläkoululaisten nuorten keskuudessa. Koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen on pyritty vaikuttamaan muun muassa Liikkuva koulu -ohjelman avulla. Ohjelmasta saatujen hyvien kokemuksien johdosta se on laajentunut Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuudeksi, johon kuuluvat myös Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat. Liikkuva koulu -ohjelma kertoo kouluille tavoitesuunnan luoda aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä sekä kannustaa kouluja huomioimaan mahdollisuus lisätä fyysistä aktiivisuutta koulupäivään.

Tarkastelimme laadullisin menetelmin toteutetussa tutkielmassamme Oulun yläkoulujen liikunnallista toimintakulttuuria. Tutkimus kohdistui yläkoulujen oppituntien ulkopuoliseen liikuntaan. Tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin liikunnallista toimintakulttuuria yläkouluissa toteutetaan. Tämän lisäksi selvitimme, millä tavoin liikuttajatoiminta tukee liikunnallisen toimintakulttuurin toteutumista ja millaisia toiveita oppilailla on liikunnallisen toimintakulttuurin toteutumiseksi. Tutkimusaineisto koostuu kahdesta osasta. Tutkimusaineiston ensimmäisenä osana on kolme ryhmähaastattelua, joihin osallistui yhteensä 20 taito- ja taideaineen opettajaa (n=20) eri yläkouluista. Toinen tutkimusaineisto on kahdeksannen luokan oppilaiden (n=20) laatimat koulukohtaiset vuosikellot. Tutkimusaineistot on kerätty Oppimista liikkumalla -hankkeen koulutustapahtumassa.

Tulokset osoittavat, että yläkoulujen liikunnallista toimintakulttuuria edistävissä käytännöissä korostuivat välituntitoiminta, erilaiset turnaukset ja haasteet sekä liikunta- ja teemapäivät. Tutkimukseen osallistuneiden yläkoulujen kohdalla kerhotoiminnan järjestäminen näyttäytyi vähäisenä. Oppilaiden toiveissa korostui yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että kilpailut ja turnaukset sekä liikunta- ja teemapäivät olivat toivottuja oppilaiden keskuudessa osaksi yläkoulujen liikunnallista toimintakulttuuria. Oppilaat toivoivat myös opettajien osallistumista toimintaan. Kaiken kaikkiaan oppilaiden toiveet ja kouluilla tutkimushetkellä toteutettu toiminta kohtasivat hyvin.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ohjatulla välituntitoiminnalla sekä oppilaiden osallistamisella toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, nuorten fyysistä aktiivisuutta voitaisiin saada lisättyä yläkouluissa. Tutkimuksen perusteella liikuttajatoiminta koettiin yhtenä oppilaiden osallisuutta tukevana keinona lisätä oppilaiden mahdollisuutta osallistua heitä koskevan toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Lehtoväre; Hanna Saukkoriipi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.