University of Oulu

Lapsen empatiakyky ja sen tukeminen varhaislapsuudessa

Saved in:
Author: Siltala, Emilja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005191950
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Siltala, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee lapsen kehittyvää empatiakykyä. Selvitän tutkielmassa, mitkä asiat vaikuttavat lapsen empatiakyvyn kehittymiseen varhaislapsuudessa. Varhaislapsuutta ja empatian kehittymistä käsittelen tutkielmassa alle kouluikäisen lapsen, erityisesti lapsen ensimmäisen neljän ikävuoden näkökulmasta, jolloin sivuan myös lapsen vauvaiän kehitysvaiheita. Selvitän myös lapsen muun kehityksen yhteyksiä lapsen empatiakyvyn kehittymiseen, kokemiseen ja ilmaisemiseen. Tutkielman tulosten mukaan erityisesti tunnetaitojen ja moraalin kehittymisellä nähdään olevan vaikutuksia lapsen empatian kehittymiselle. Koska empatia kehittyy yhdessä muiden sosio-emotionaalisten taitojen kanssa, on sosio-emotionaalisen kehityksen tukeminen yleisesti merkittävää lapsen empatiakyvyn kannalta.

Tutkielmassa tuon esiin, mitä merkityksiä aikuisella ja aikuisen toiminnalla on lapsen empatiakyvyn ja koko sosio-emotionaalisen kehityksen osa-alueiden tukemisessa. Tätä aikuisen ja aikuisen toiminnan roolia käsittelen pääosin yleisesti sekä lapsen ja aikuisen välisen kiintymyssuhteiden näkökulmasta. Aikuisen näkökulmaa ja empatian merkitystä pohdin myös hieman opettajan työn kontekstissa. Tuon tutkielman lopussa esiin empatiakasvatuksen hyödyntämisen mahdollisuuksia lasten keskuudessa esiintyvän kiusaamisilmiön ehkäisemisessä.

Tutkielmani tutkimusmenetelmänä toimii kuvaileva kirjallisuuskatsaus, tarkemmin määriteltynä integroivan kirjallisuuskatsauksen menetelmä. Integroivan kirjallisuuskatsauksen kautta tutustun tutkielman käsiteltävään ilmiöön eri tieteenalojen, kuten kasvatustieteiden ja psykologian lähdekirjallisuuden kautta. Olen tutkielmassa käyttänyt pääosin viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistua lähdekirjallisuutta, mikä lisää tutkielman luotettavuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilja Siltala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.