University of Oulu

Varhaiskasvatuksen vaikutus lapsen persoonallisuuden kehitykseen

Saved in:
Author: Wahid, Yasmina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005191953
Language: Finnish
Published: Oulu : Y. Wahid, 2020
Publish Date: 2020-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani aiheena on varhaiskasvatuksen vaikutus lapsen persoonallisuuden kehitykseen. Tutkimuskysymykseni ovat 1) Mitkä tekijät vaikuttavat lapsen persoonallisuuteen ja sen kehitykseen varhaiskasvatuksessa? 2) Miten lapsen persoonallisuuden kehitystä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa? Tavoitteeni on näihin kysymyksiin vastaamalla tuoda aihe varhaiskasvatuksen ammattilaisille tietoiseksi ja sitä kautta parantaa lapsen kehityksen tukemismahdollisuuksia varhaiskasvatuksen kentällä.

Tutkielmani kontekstina on varhaiskasvatus, jonka määrittelen heti aluksi. Koska tutkielmani keskiössä on persoonallisuuspsykologian alaan kuuluva persoonallisuuden kehitys, perehdyn tutkielmassani mahdollisimman laajasti sen määrittelyyn. Avaan persoonallisuuden ja siihen kuuluvan temperamentin teoriaa, jotta tutkielmani viitekehys avautuu myös lukijalle. Vaikka tarkastelukohteenani on erityisesti varhaiskasvatuksen vaikutukset, olen huomioinut myös perinnöllisyyden osuuden persoonallisuuden kehityksessä. Koen, ettei sitä voi jättää täysin käsittelemättä sen ollessa noin 50 % (Metsäpelto & Rantanen, 2009, s.64).

Tutkimukseni tulosten osa-alueet rajautuvat peilaamalla lähdemateriaalia varhaiskasvatuksen velvoittaviin asiakirjoihin (esim. Opetushallitus, 2018). Lapsen persoonallisuuteen vaikuttavien tekijöiden tarkasteltavina osa-alueina ovat varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri ja kasvatusympäristö, sekä erilaiset vaikuttamisen keinot. Persoonallisuuden kehityksen tukemisen osa-alueina nostan esiin temperamentin huomioimisen, henkilöstön ja lapsen välisen vuorovaikutuksen, havainnoinnin, positiivisen pedagogiikan sekä luonteenvahvuudet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Yasmina Wahid, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.