University of Oulu

Logistiikka kiertotalouden ratkaisuissa

Saved in:
Author: Rönkkö, Pasi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005201984
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Rönkkö, 2020
Publish Date: 2020-05-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Leppänen, Tero
Tervonen, Juha
Reviewer: Leppänen, Tero
Tervonen, Juha
Description:

Tiivistelmä

Kiertotalous on verrattain uusi ja nopeasti levinnyt ilmiö, jonka kantavana ajatuksena on kestävä kehitys; nyky-yhteiskunnan kehitys ei voi enää kovin kauaa perustua luonnonvarojen kestämättömään kulutukseen. Resursseja tulisi hyödyntää kestävästi siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän, ja jos sitä syntyy, se voidaan käyttää uudelleen hyväksi. Tämänkaltainen ajattelu on siirtymässä laajasti myös yrityksille siten, että valmistusprosesseissa syntyviä jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja voidaan hyödyntää raaka-aineina muissa teollisuuden prosesseissa.

Tässä diplomityössä keskitytään tutkimaan yritysten näkökulmaa kiertotalouden ratkaisujen toteuttamisessa, sekä näihin olennaisesti liittyviä yritysekosysteemejä ja logistiikkaa. Varsinkin logistiikka on hyvin merkittävässä asemassa kiertotaloudellisissa ratkaisuissa, sillä kustannusten lisäksi kuljetukset synnyttävät erilaisia päästöjä, joiden vuoksi kiertotalouden avulla saavutettavat suurimmat hyödyt voidaan menettää. Tavoitteena oli selvittää, kuinka nykyisin ongelmajätteeksi miellettävää maalisakkaa voitaisiin hyödyntää raaka-aineena muissa teollisuuden prosesseissa ja kuinka siitä saataisiin kannattavaa ottaen huomioon varsinkin logistiikkaan liittyvät seikat.

Pohja tutkimukselle rakennettiin kirjallisuuskatsauksen ja case-esimerkkien kautta. Nykytilan kartoittaminen ja muu empiirinen tutkimus suoritettiin palaverien, työpajojen, sekä vapaamuotoisten haastattelujen avulla. Lisäksi käytettiin määrämuotoista kyselylomaketta maalisakkaprosessien kartoitukseen. Tärkeimmät tulokset liittyivät havaintoihin suhteellisen ohuista ja hajanaisista logistisista materiaalivirroista kiertotaloudellisten ratkaisujen yhteydessä.

Logistics in circular economy solutions

Abstract

Circular economy is a relatively new and quickly spread phenomenon, which is based on a sustainable development; the development of a modern society cannot be longer based on unsustainable consumption of natural resources. Resources should be used on a sustainable manner so that waste is generated as little as possible, but if waste is generated, it can be re-used. This type of thinking is shifting also widely towards companies so, that waste and side streams of manufacturing processes can be used as raw materials in other industrial processes.

This master’s thesis is targeted to study company perspective of implementing circular economy solutions, as well as business ecosystems and logistics, which are closely related to circular economy. Especially logistics has a significant role in circular economy solutions, because besides of costs, transportations generate a variety of emissions, which may lead to a loss of the greatest benefits achieved by circular economy. The goal was to solve how paint sludge could be utilized in other industrial processes, and how this could become profitable, taking especially issues related to logistics into account.

Basis for the study was built by literature review and case-examples. Current state analysis and other empirical research were performed by meetings, workshops, and unstructured interviews. Structural questionnaire was used as well. The most important results were related to observations of relatively narrow and fragmented logistical material flows in circular economy solutions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pasi Rönkkö, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.