University of Oulu

Työturvallisuuden toteutuminen ja turvallisuuskulttuuri teollisuuslaitoksen satamaympäristössä

Saved in:
Author: Kukkonen, Joel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.1 MB)
Pages: 134
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005201991
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kukkonen, 2020
Publish Date: 2020-05-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Jounila, Henri
Reiman, Arto
Reviewer: Jounila, Henri
Reiman, Arto
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön ja siihen kuuluvan tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan satamassa vallitsevia turvallisuusasenteita, turvallisuuskulttuuria, työturvallisuuden koettua tasoa sekä tunnistaa mahdollisia yhdistäviä tekijöitä näiden välillä. Tutkimus ja siihen kuuluvat kysely, haastattelut ja muut tarkastelut on rajattu Raahen tehtaan satama -osastoon.

Diplomityön teoriaosuus kattaa tutkimuksen kannalta oleellisen kirjallisuuden. Aluksi tarkastellaan Suomen työturvallisuuslakia, työturvallisuutta ja työsuojelua yleisellä tasolla sekä turvallisuusjohtamista. Toisena käsitellään työturvallisuuden hallinnassa käytettäviä turvallisuudesta kertovia ennakoivia ja reagoivia mittareita. Teoriaosuuden lopuksi tarkastellaan asenteita, motivaatiota, niiden ohjausta sekä turvallisuuskulttuuria, turvallisuusasenteita ja niiden kehittämistä.

Diplomityön empiriaosuudessa käydään läpi kohdeorganisaation, SSAB Europe Oy:n, Raahen tehtaan ja sen satama -osaston esittelyt sekä käytetyistä tutkimusmenetelmistä; henkilöstö kyselystä ja haastatteluista saadut tulokset. Henkilöstökyselyssä esitetyt kysymykset käsitellään vastausjärjestyksessä ja tuloksia havainnollistetaan graafisesti. Haastattelukysymykset on rakennettu täydentämään henkilöstökyselystä saatua tietoa.

Lopuksi kyselytutkimuksesta ja haastatteluista saatuja tuloksia tarkastellaan työn alussa määriteltyjen tutkimuskysymysten ja hankitun teorian valossa. Diplomityön tulokseksi saatiin kartoitus Raahen tehtaan sataman työturvallisuuden tilasta sekä satamassa vallitsevasta turvallisuuskulttuurista ja turvallisuusasenteista. Lisäksi pystyttiin varmentamaan turvallisuusasenteiden ja turvallisuuden tason välistä yhteyttä ja tarjoamaan kohdeyritykselle kehitysehdotuksia tutkimustulosten ja käsitellyn teorian pohjalta.

Safety realization and safety culture in the factory port environment

Abstract

The purpose of this master’s thesis and the study therein was to map out the current state of safety attitudes, safety culture and the perceived level of occupational safety along with identifying possible connecting factors between them at SSAB Europe’s Raahe steel plant and their Port operations specifically. The research and its questionnaire, interviews and other reviews are all limited to the Port operations of Raahe steel plant.

The theoretical section of the thesis covers literature relevant to the research. First, the Finnish occupational Safety and Health act, the concepts occupational safety and health and safety at work, and occupational safety management will be examined. Second is a review of proactive and reactive safety indicators that are generally used in managing safety at the workplace. The theoretical section concludes with an examination of attitudes, motivation, attitude guidance and finally safety culture, safety attitudes and their development.

The empirical section of the master’s thesis consists of an introduction to SSAB Europe (Raahe steel plant and their Port operations especially) and the results yielded by the used research methods: a staff questionnaire and interviews. The questionnaire results are analyzed in the questioning order and the results are then graphically illustrated. The interview questions are designed to complement the information obtained from the staff questionnaire.

Finally, the results of the questionnaire and interviews are examined in the light of the research questions defined at the beginning of the work and the literature discussed. The result of the master’s thesis was a mapping of the current state of occupational safety and the prevailing safety culture and safety attitudes in the port. In addition, it was possible to verify the connection between safety attitudes and the level of occupational safety and provide the target company with development proposals based on the research results and the discussed theory.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Kukkonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.