University of Oulu

Moottorikelkkojen melun mallintaminen ja visualisointi

Saved in:
Author: Vellonen, Topi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.5 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005202016
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Vellonen, 2020
Publish Date: 2020-05-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Antikainen, Harri
Reviewer: Antikainen, Harri
Lankila, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Melu on yksi laajimmalle levinneistä saasteen muodoista ja se on osa lähes jokapäiväistä elämäämme jossain sen muodossa. Sillä on todistetusti myös negatiivinen vaikutus terveyteen. Euroopan unionin laatimien säädösten mukaan ympäristömelua tulee mitata ja kartoittaa alueilla, joissa altistuneiden määrä on merkittävä. Kaupunkiympäristöjen lisäksi melun vaikutusta säädellään myös harvemmin asutuilla alueilla ja luonto-olosuhteissa. Kyseisillä alueilla melun mallintaminen on kuitenkin hankalaa ja työkaluja on vaikeasti saatavilla. Esimerkiksi moottorikelkkareittien suunnittelussa olisi suuri tarve työkalulle, jolla melun mallintaminen olisi tehokasta. Myös tulosten visuaalinen esittäminen on erittäin tärkeää tulosten informatiivisuuden kannalta.

Tämän opinnäytetyön tavoite on tarkastella valittujen mallinnusmenetelmien soveltuvuutta moottorikelkkojen melun mallintamiseen Suomessa. Oleellisessa asemassa tutkielman kannalta on myös vapaasti saatavien aineistojen käyttö mallinnuksissa. Mallinnuksiin valitut työkalut ovat SPreAD-GIS sekä NMSIMGIS, jotka ovat osa Sound Mapping Toolbox -nimistä ArcMap -työkalupakkia. Mallinnusten toteuttamiseen käytettiin Esri:n ArcMap -ohjelmiston vanhaa versiota 10.4.1. Mallien suorittamista ja tarkastelua varten muodostettiin Python-skriptit ja mallinnusten tuloksia vertailtiin Ympäristöministeriön vuonna 2007 teettämiin moottorikelkkojen melumittauksiin.

SPreAD-GIS:n tulokset poikkesivat huomattavasti NMSIMGIS:n tuloksista. Melutasot olivat SPreAD-GIS:n osalta matalampia verrattuna NMSIMGIS:siin. NMSIMGIS:n tulokset taas olivat etenkin kiihdytyksen enimmäisäänitasojen osalta todenmukaisia ja poikkeama vertailtuarvoihin oli hyvin vähäistä. Safariajojen mallinnuksissa poikkeamat olivat suurempia kummankin mallinnusmenetelmän osalta. Mallinnukset osoittavat etenkin sen, että SPreAD-GIS ei tämän opinnäytetyön tulosten mukaan sovellu suoranaisesti moottorikelkkojen melun mallintamiseen. NMSIMGIS sen sijaan oli tuloksiltaan lupaava. Kummatkin mallinnusmenetelmät vaatisivat lisätestauksia ja kalibrointia esimerkiksi uusien maastomittauksien avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Topi Vellonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.