University of Oulu

Johdon dynaamisten kyvykkyyksien vaikutus organisaation kilpailukykyyn matkailualalla

Saved in:
Author: Aittolampi, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212037
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Aittolampi, 2020
Publish Date: 2020-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Haapanen, Lauri
Reviewer: Ahokangas, Petri
Haapanen, Lauri
Description:

Tiivistelmä

Tämän päivän liiketoimintaympäristö vaatii yrityksiltä entistä enemmän. Yritykset kokevat jatkuvasti muutoksia liiketoimintaympäristössään. Vain harvat hallitsevat muutosten tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Mikä siis erottaa menestyvän yrityksen menestymättömästä? Strategiatutkimuksessa ongelmaa on lähestytty dynaamisten kyvykkyyksien teorian kautta. Yksinkertaistettuna pyritään löytämään vastaus kysymyksiin, kuinka organisaatiot aistivat muutokset liiketoimintaympäristössään, kuinka aistittuihin seikkoihin tartutaan ja millä keinoin organisaatiota jatkuvasti uudistetaan.

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kansainvälisessä matkailussa toimivien organisaatioiden johtoa tai henkilöitä, jotka ovat mukana organisaation strategisessa päätöksenteossa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna, jonka runko pohjautui vankasti dynaamisten kyvykkyyksien viitekehykseen. Aineiston avulla on tarkoitus löytää vastaus tutkimuskysymykseen: Mikä on yritysjohdon ja heidän dynaamisten kyvykkyyksiensä rooli organisaation kilpailukyvylle ja sen kehittämiselle matkailualalla?

Tutkielman keskeiset löydökset liittyvät tapoihin, joilla organisaatiossa on totuttu toimimaan. Organisaatioilta vaaditaan entistä vahvempaa itsensä tunnistamista sekä oman aseman ymmärtämistä. Tuloksissa korostetaan johdon roolia päätöksiin sitoutumisessa sekä jatkuvaa kehitystä. Matkailukohteissa yhteistyön merkitys eri toimijoiden kesken suuri. Tulokset korostavat myös organisaatio-oppimiseen panostamista. Oppiminen on tärkeässä roolissa organisaation menestyksen kannalta. Se mahdollistaa organisaation aineettoman pääoman paremman hyödyntämisen sekä vanhoista päätöksistä oppimisen. Oppiminen on mahdollista yhdistää jokaiseen dynaamisten kyvykkyyksien osatekijään, ja sen avulla on mahdollista saavuttaa entistä parempia tuloksia. Johdon tehtävä on mahdollistaa nämä prosessit.

Tutkielman tavoitteena ei ole luoda yleistettävää mallia laajempaan kontekstiin. Tutkimustulosten on tarkoitus toimia yritysjohdon tukena päätöksentekoprosesseissa. Tulevaisuuden tutkimuksen dynaamisten kyvykkyyksien parissa tulisikin keskittyä yhä enemmän kvalitatiiviseen tutkimuksen, sillä sen osuus on tänä päivänä verrattain vähäinen. Koska kyse on ilmiöistä, on kvantitatiivisella tutkimuksella haastava saada kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Aittolampi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.