University of Oulu

Vapaakauppasopimuksen vaikutus kansainvälisen kaupan kauppavirtoihin

Saved in:
Author: Kuhalampi, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212068
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kuhalampi, 2020
Publish Date: 2020-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kopsakangas-Savolainen, Maria
Reviewer: Kopsakangas-Savolainen, Maria
Simonen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Maailman taloudellinen yhdentyminen ja uusien taloudellisten integraatiosopimusten solmiminen on ollut historiallisen suurta viimeisen 25 vuoden ajan. Muutaman viimeisen vuoden aikana kaupan jännitteet ja esteet maiden välillä ovat kuitenkin nousseet. Yhdeksi syyksi tapahtuneelle on esitetty sitä, että maiden aikoinaan allekirjoittamat vapaakauppasopimukset eivät ole tuoneet niille sellaisia hyötyjä, mitä ne sopimuksia allekirjoittaessaan ovat odottaneet.

Tämän tutkielman avulla pyritään ymmärtämään maailman tämänhetkistä tilannetta paremmin ja tämän takia tutkielmassa tarkastellaan vapaakauppasopimuksia ja niiden vaikutuksia maiden välisiin kansainvälisiin kauppavirtoihin. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti vapaakauppa-alueet sekä tulliliitot, joita tutkielmassa nimitetään yhteisesti vapaakauppasopimuksiksi. Kirjallisessa osuudessa tarkastellaan myös muita taloudellisia integraatiosopimuksia ja niiden tyypillisiä vaikutuksia maiden kauppavirtoihin.

Tutkielman tavoitteena ovat vapaakauppasopimuksen ja vapaakaupan määrittely, kaupan liberalisoinnin perinteisten vaikutusten ymmärtäminen ja esiintuominen sekä erityisesti sellaisten tutkimuksien läpikäyminen, joissa tutkitaan vapaakauppasopimusten vaikutusta maiden välisiin kauppavirtoihin. Tutkielman empiirisen osion tavoitteena on tutkia itse kerätyllä aineistolla, lisäävätkö vapaakauppasopimukset vapaakauppasopimuksen allekirjoittaneiden maiden käymää kahdenvälistä kansainvälistä kauppaa.

Tutkielman empiirisessä osuudessa vapaakauppasopimuksen vaikutusta kauppavirtoihin estimoidaan sekä ei-teoreettisen että teoreettisen gravitaatiomallin avulla. Estimointeja tehdään poikkileikkaus- ja paneeliaineiston avulla ja estimoitaessa teoreettisesti oikeilla metodeilla paneeliaineiston avulla, saadaan selville, että tutkielman estimoitavassa aineistossa vapaakauppasopimuksella ei ole tilastollisesti merkittävää vaikutusta maiden välisten kauppavirtojen kasvuun. Tulos on hieman yllättävä, koska monet alan tutkimuksista ovat todistaneet toisin, mutta valtavirrasta poikkeava tutkimustulos on selitettävissä tässä tutkielmassa käytettävällä pienellä aineistolla. Poikkeava tutkimustulos kuitenkin muistuttaa siitä, että vapaakauppasopimuksista hyötyminen näyttäytyy hyvin heterogeenisenä eri maaparien välillä.

Yhteenvetona tutkielmasta voidaan todeta, että monien tutkimuksien mukaan taloudelliset integraatiosopimukset lisäävät kansainvälistä kauppaa maiden välillä. Eri sopimusten, sektoreiden, maaparien ja jopa maiden välillä esiintyy kuitenkin suuria eroavaisuuksia, joita ei tulisi unohtaa tulevaisuuden tutkimusta tehtäessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Kuhalampi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.