University of Oulu

Paikan henki ja luonne arkkitehtuurissa : lähtökohtia suunnittelutyön aloittamiselle

Saved in:
Author: Pulkkinen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 87 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212101
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Pulkkinen, 2020
Publish Date: 2020-05-25
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni on kirjallinen tutkielma paikan hengestä arkkitehtuurissa; mitä se sisältää ja mitä sillä tarkoitetaan arkkitehtuurikeskustelussa. Näkökulma aiheeseen on arkkitehdin tai kaupunkisuunnittelijan, joka on aloittamassa suunnittelutehtävään liittyen alueen paikka-analyysiä. Työn tavoitteena on selvittää, mitkä ovat paikan henkeen vaikuttavia osatekijöitä, ja miten niitä voi suunnittelun keinoin käsitellä paikan hengen tavoittamiseksi. Lisäksi tavoitteena on hahmotella menetelmärunko paikka-analyysin tekemiselle.

Tutkielmassa taustoitan aihetta ympäristöestetiikkaan tutustuen sekä paikan kokemista ja jäsentämistä käsitteleviin arkkitehtuurin teorioihin pohjautuen. Pääpainona on erityisesti fenomenologinen paikan kokeminen. Lisäksi pohdin paikkaa ja tilaa muodostavien osatekijöiden jäsentämistä kuvallisia perustekijöitä hyväksikäyttäen. Taustoittamisen viimeisenä osana esittelen kaksi olemassa olevaa menetelmää arkkitehtuurin paikka-analyysin tekemiselle ja peilaan niiden tavoitteita ja lähestymistapaa omaani.

Esiteltyyn tausta-aineistoon ja omaan pohdintaani nojautuen esittelen paikka-analyysimenetelmäni. Se perustuu kaksijakoisuuteen: suunnittelupaikan kokemiseen ja analyysiin. Ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan paikkaan kohdekäynnillä, jossa omaa kokemusta tarkastelemalla ja siihen liittyviä muistiinpanoja tekemällä luodaan yleiskuva paikan hengen tärkeimmistä osatekijöistä. Toisessa vaiheessa kokemuksen kautta saatua ymmärrystä paikasta analysoidaan sen osatekijöiden kautta. Lisäksi pohditaan paikan hengelle muita mahdollisesti olennaisia tekijöitä, jotka eivät käyneet ilmi paikkaa kokiessa.

Lopuksi kokemiseen ja analyysiin perustuen tehdään johtopäätökset, joilla luodaan perusta suunnittelutyöhön siirtymiselle. Diplomityöni viimeisessä vaiheessa sovellan luomaani paikka-analyysimenetelmää käytäntöön Oulun Hartaanselänrannan alueelle. Dokumentoin ja esittelen kokemustani valokuvien ja paikalla nauhoitettujen huomioideni avulla, minkä jälkeen analysoin tekemiäni havaintoja ja olennaiseksi kokemiani osatekijöitä menetelmääni perustuen. Lopussa pohdin luomani menetelmän ja ottamieni näkökulmien käytettävyyttä ja hyödyntämistä.

The spirit and character of place in architecture : bases for initiating design work

Abstract

My diploma thesis is a written study of the spirit of place in architecture; what does it include and what does it mean in architectural discussion. The thesis is written from the perspective of an architect or urban planner who is initiating an analysis of place for a design project. The objective is to research which attributes constitute in the spirit of place and how can they be manipulated through means of design to capture the spirit of place. Another objective is to outline a method for analysis of place.

I lay the background for my research by examining environmental aesthetics and architectural theories of experiencing and construing place. The primary focus is on phenomenological experiencing of place. I also discuss construing sub-elements of place and space through basic principles of compositional design elements. As final part of my groundwork I also introduce two existing methods for analysis of place in architecture and contrast their objective and approach to mine.

I will then introduce my method for analysis of place, based on the presented background materials and my own discussions. It consists of two parts: the experiencing and the analysis of the place of design. In the first phase the place is visited and experienced through observation. Notes are made to formulate an overview of the essential attributes of the spirit of the place. In the second phase the accumulated knowledge of the place is analysed via its attributes. In addition, any other potentially essential attributes that did not emerge during the experience are reflected upon. Finally, conclusions are made based on the experience and analysis phases, which lays the groundwork for initiating a design phase.

In the last part of my diploma thesis I apply the introduced method for analysis of place to practise in Hartaanselänranta district in Oulu. I document and showcase my experience through photos and recordings of observations made during the experience. Afterwards I analyse the observations and remarks by applying the introduced method. In the end I make reflections upon the method and the perspectives of the thesis by evaluating their usefulness and potential for utilisation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Pulkkinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.