University of Oulu

Paikallisesti kestävän Lapin matkailurakentamisen lähtökohdat : näkökulmia arkkitehtuurisuunnitteluun

Saved in:
Author: Juujärvi, Marjaana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 55.7 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212102
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Juujärvi, 2020
Publish Date: 2020-05-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Tämä on tutkielmapainotteinen arkkitehtuurin diplomityö paikallisesti kestävästä matkailurakentamisesta Lapissa. Tarkastelen aihetta etsien näkökulmia ja keinoja arkkitehtisuunnittelun tueksi. Työni tavoitteena on luoda katsaus kestävän kehityksen mukaiseen matkailurakentamiseen, tarkastella arkkitehtuurin vaikutusmahdollisuuksia niihin, sekä soveltaa esiin nousseita teemoja Lapin ja sen paikallisuuden kannalta.

Ensimmäisessä luvussa pohdin, mihin kestävää kehitystä tarvitaan, ja minkälaisia vaikutuksia rakentamisella sekä matkailulla on yleisellä tasolla. Avaan kestävän kehityksen käsitettä ja sitä tukevien toimintamallien periaatteita.

Toisessa luvussa tarkastelen rakentamista ja matkailua muun muassa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kautta. Käyn läpi erilaisten kestävyyden näkökulmien ilmenemistä rakentamisen lainsäädännössä, ohjauksessa sekä arkkitehtuurikeskustelussa. Tällä tavoin tuon esille arkkitehtisuunnittelun vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta kestävän kehityksen eteenpäin viemiseksi.

Kolmannessa luvussa sovellan esittelemiäni näkökulmia ja toimenpiteitä tarkastelemalla paikallisesti kestävää matkailurakentamista Lapissa. Käyn läpi millaisia paikallisia ominaispiirteitä Lapin rakennuskulttuuri sekä luonto tarjoavat. Lisäksi pohdin, miten Lapin paikallisuutta voidaan ilmentää matkailuarkkitehtuurissa, ja miten paikallisuuden kokemista voidaan vahvistaa arkkitehtuurin luomilla elämyksillä.

Starting points for locally sustainable tourism building in Lapland : perspectives on architectural design

Abstract

This is a research-oriented architecture diploma thesis of locally sustainable travel building in Lapland. I examine the topic in search of perspectives and means to support architectural design. My objective is to create an overview to sustainable development in travel building and to regard different possibilities of architectural influencing. I also aim to apply the transpired themes to the locality of Lapland.

In the first chapter I contemplate on the necessity of sustainable development and what kind of effects construction and travel industry have in general. I also explain the concept of sustainable development and the operational models that advocate it.

In the second chapter I reflect upon building and travelling through ecological, economical, social and cultural sustainability. I review the manifestations of different sustainable points of views in legislation and guidance of construction, as well as general architectural discussion. In this way I introduce means and possibilities of architectural influencing and responsibilities for steering sustainable development forward.

In the third chapter I adapt the introduced actions and points of view by examining locally sustainable travel building in Lapland. I review the local characteristics of Lapland’s building culture and nature. I also discuss how the locality of Lapland can be expressed in travel architecture and how experience of locality can be strengthened by architectural experiences.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marjaana Juujärvi, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.