University of Oulu

Fenomenologinen tutkimus mikroyrittäjien kasvun haasteista kolmen varsinaissuomalaisen yrittäjän kokemuksiin perustuen

Saved in:
Author: Numminen, Nico1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212105
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Numminen, 2020
Publish Date: 2020-05-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:

Tiivistelmä

Mikroyrittäjyys on nykypäivän Suomessa yleistyvä ilmiö ja yrittämiseen kannustetaan yhä voimakkaammin valtionkin toimesta. Yrittäjyyden rooli työllistäjänä on kasvanut kasvamistaan ja voimistunut suhteessa monikansallisiin suuryrityksiin. Luodaksemme entistä tehokkaammin kasvua mikroyrittäjyyden kautta, on tärkeä tunnistaa mitä yrittäjät kokevat haasteiksi kasvun näkökulmasta, jotta voimme edesauttaa kasvun syntymistä.

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten mitä mikroyrittäjät itse kokevat kasvun haasteiksi. Tavoitteena on selvittää mitä tekijöitä haastateltavat yrittäjät ovat oman kokemusmaailmansa pohjalta kokeneet haasteiksi. Tutkimuksen kautta pyritään myös ymmärtämään mitkä näistä haasteista ovat merkittävimpiä kasvua hidastavia tai estäviä tekijöitä.

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena haastatellen kolmea mikroyrittäjää. Tutkimusmenetelmänä on käytetty fenomenologista eli ilmiöpohjaista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen aineisto koostuu siten kolmesta noin tunnin mittaisesta haastattelusta. Teoriaosa tutkimuksesta on tehty kirjallisuuskatsauksena toteuttamani kandidaatintutkielman pohjalta (Numminen, 2016).

Kasvun haasteet voidaan jakaa tutkimuksen mukaan sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin. Tutkimuksessa havaittiin, että mikroyrittäjät painottavat kertomuksissaan ulkoisia kasvun haasteita, eivätkä reflektoi kovinkaan paljoa mahdollisia sisäisiä haasteita. Tutkimuksen tulokset kasvun haasteista yleisesti ottaen noudattavat aikaisempien tutkimusten tuloksia. Havaittavissa on kuitenkin, että kasvun kannattavuus niin sosiaalisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta sekä ensimmäisen työntekijän palkkaaminen korostuvat kasvun haasteina mikroyrittäjien haastatteluissa.

Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä näiden kolmen mikroyrittäjän kertomuksia pidemmälle, vaikkakin tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Ymmärtääksemme paremmin tämän tutkimuksen tuloksia laajemmassa kuvassa, vaatisi se jatkotutkimuksia aiheen tiimoilta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nico Numminen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.