University of Oulu

Ihminen ja asumus : tutkielmia rajautumisen arkkitehtuurista

Saved in:
Author: Suhonen, Senni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 11.5 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212110
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Suhonen, 2020
Publish Date: 2020-05-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni Ihminen ja asumus — Tutkielmia rajautumisen arkkitehtuurista on luonteeltaan tutkielmamuotoinen työ, jonka tavoitteena on tutkia rajan merkitystä ja ilmenemistä asumisen arkkitehtuurissa. Työni pääasiallinen lähestymistapa on otteeltaan fenomenologinen eli kirjallisen aineiston ja teoreettisen viitekehyksen lisäksi olen tukeutunut omiin havaintoihini ja kokemuksiini.

Diplomityöni jakaantuu kahteen tasavahvaan osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastelen kirjallisuuden ja havaintojeni kautta asukkaan suhdetta asumukseensa biologisista ja filosofisista lähtökohdista. Näiden lähtökohtien pohjalta käsittelen asumuksen rajoihin kohdistuvia tarpeita ja vaatimuksia ja esittelen niistä kumpuavia rajan arkkitehtuurin ominaisuuksia. Lisäksi pohdin arkkitehtuurin ilmenemistä asumuksen rajautumisen kontekstissa.

Työni toisen osan muodostavat research by design -periaatetta noudattavat konseptitutkielmat. Kolme tutkielmaa koostuvat yhteensä viidestä itsenäisestä pienoismallista, joiden kautta avaan työni ensimmäisessä osassa esittelemiäni asumuksen rajautumisen teemoja. Valokuvien ja piirrosten kautta esittelen prosessin ja tutkimusaineiston pohjalta tekemiäni havaintoja ja johtopäätöksiä. Työni toisessa osassa haen myös menetelmän kautta uudenlaisia analyysi- ja ratkaisutapoja teoreettisen tiedon siirtämiseksi käytännön suunnittelutyöhön soveltuvin osin.

Man and dwelling : studies of boundaries in architecture

Abstract

My diploma thesis, Man and dwelling — Studies of Boundaries in Architecture is a study of relevance and meaning of architectural form in the boundaries of dwelling. In this thesis my aim is to perceive and characterize these forms. The main approach of my thesis is phenomenological and alongside literary and theoretical framework my personal perceptions take place in the studies.

This diploma thesis is divided in two equal parts. In the first part of my thesis I will consider the relationship between man and dwelling concurrently from biological and philosophical basis. This consideration is made through literature and my personal perceptions. Throughout my thesis I will highlight the demands and expectations that meet the boundaries of dwelling and present attributes of architecture derived from this research. Furthermore, I will consider the manifesting forms of architecture derived from these focal points.

The second part of my thesis is a collection of concept studies following the principles of research by design. The three concept studies consist of five independent models, through which I will present the themes of boundaries found in dwellings that were first introduced in the first part of my thesis. I will present the process and observations made from the analysis through photographs and drawings of the concept studies. In the process of research by design I sought for new ways of analysis and a new interface between theoretical knowledge and designing architecture.

see all

Subjects:
Copyright information: © Senni Suhonen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.