University of Oulu

Rehtorin työn velvoitteet

Saved in:
Author: Satomaa, Roope1; Yli-Sissala, Nestori1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212115
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Satomaa; N. Yli-Sissala, 2020
Publish Date: 2020-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä ovat peruskoulun rehtorin työhön vaikuttavat kouluorganisaation sisäiset sekä ulkoiset velvoitteet. Johtamisen sekä pedagogiikan käsitteisiin tutustumisen jälkeen määritellään pedagoginen johtaminen. Pedagoginen johtaminen on johtamisen alakäsite, mutta se on merkittävä osa rehtorin työnkuvaa, joten pedagogisen johtamisen käsittely itsenäisenä osassa on välttämätöntä.

Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa hyödynnettiin pääosin kotimaista kirjallisuutta sekä tutkimuksia. Lähdekirjallisuudessa pyrittiin löytämään mahdollisimman tuoretta tietoa, joka on liitettävissä suomalaiseen peruskouluun, koska tutkielmassa pyrittiin avaamaan suomalaisen koulun rehtorin velvoitteita.

Koulu on sidoksissa sen ympärillä olevaan yhteiskuntaan, joten sitä velvoittavat yhteiskunnan lait ja asetukset. Suomalaisen peruskoulun toiminnan perustana toimii perusopetuslaki ja siihen linkittyvät asetukset. Rehtorilla tulee olla vahva tietämys kyseisistä laeista, jotta hänen tekemät päätöksensä olisivat lainmukaisia.

Koulun johtaminen on myös sen sisäistä toimintaa. Rehtorilla on vastuu huolehtia koulun taloudesta, hallinnollisesta päätöksenteosta sekä ennen kaikkea opettajien ja muiden työntekijöiden työhyvinvoinnista. Koulun sisäinen hyvinvointi on välttämätöntä saumattoman yhteistyön kannalta. Kommunikaatiolla ja työn säännöllisellä reflektoinnilla mahdollistetaan koulun kehitys ja saadaan niin opettajille kuin rehtorillekin selkeä kuva koulun nykyisestä tilanteesta ja sen mahdollisista ongelmakohdista. Rehtorin vastuulla on, että työyhteisössä on säännöllisesti koko työyhteisön yhteisiä henkilöstökokouksia sekä yksittäisten työntekijöiden kanssa käytäviä kehityskeskusteluja.

Tutkielmasta johdettuja otollisia jatkotutkimuskohteita olisivat jaetun johtajuuden tarkempi analysointi, persoona- ja koulukohtaiset johtamisen erot sekä erilaisten johtamismallien vaikutus kouluyhteisön hyvinvointiin ja oppimistuloksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roope Satomaa; Nestori Yli-Sissala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.