University of Oulu

Käsityökasvatus varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Koskela, Essi1; Kämäräinen, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005212133
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Koskela; S. Kämäräinen, 2020
Publish Date: 2020-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelemme tässä kandidaatintutkielmassamme aiempia tutkimuksia käsityökasvatuksesta kasvatusinstituutiossa. Johtuen tutkimuskirjallisuuden niukkuudesta liittyen käsityökasvatukseen varhaiskasvatuksessa päädyimme tarkastelemaan käsityökasvatusta peruskoulun alkuopetuksen kautta. Tutkimme tutkimuksessamme, mitä käsityökasvatus on ja kokoamme tietoa siitä, mitä yhteneväisyyksiä on havaittavissa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen käsityökasvatuksessa asiakirjojen kautta.

Tutkimuksemme tyyppi on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka mahdollistaa luomaan laajan kuvan käsiteltävästä aiheesta ja kuvailee aiheen kehityskulkua ja historiaa. Tutkimusmenetelmänä käytämme aineiston keruuta aiemmista tutkimuksista ja kirjallisuudesta sekä kasvatusta ja opetusta ohjaavista asiakirjoista.

Tutkimuksessamme nousi esille käsitteitä, kuten yhteinen ja monimateriaalinen käsityö, sekä kokonainen ja ositettu käsityö, jotka tulevat esille Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, mutta ovat nähtävillä osittain myös Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tutkimuksemme pohjalta näemme, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käsityökasvatuksessa pyritään pitkälti samoihin asioihin kuin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Kuitenkin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet määrittelevät hyvin paljon tarkemmin käsityökasvatuksen toteutuksen.

Tutkimuksessamme nousi esille, että käsityökasvatus on merkittävää lapsen kehitykselle, kasvamiselle ja oppimiselle. Käsityössä ei ole tärkeää vain lopputuloksena syntynyt tuotos, vaan sen aikaansaamat kokemukset, tulkinnat ja merkitykset. Käsityökasvatus toimii muiden oppiaineiden tapaan kasvatuksen välineenä, joka kehittää kokonaisvaltaisesti ihmistä. Käsityökasvatuksella pystytään kehittämään lasten emotionaalisia, sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä kognitiivisia, kulttuurisia ja kehollisia taitoja. Käsityökasvatuksen tavoitteena on herättää lasten innostus kädentaitojen harjaannuttamiseen ja sen käyttämiseen tulevaisuudessakin.

Tutkimuksessamme käytimme aineistoja monipuolisesti eri vuosikymmeniltä, minkä ansiosta tutkimuksemme sisältää kattavasti käsityökasvatuksen eri näkökulmia. Alkuopetuksessa käytössä olevat menetelmät ovat hyödynnettävissä myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Koskela; Saana Kämäräinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.