University of Oulu

MoodFoam : an atmospheric evaluation of multi-spaces

Saved in:
Author: Paananen, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.8 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005232152
Language: English
Published: Oulu : V. Paananen, 2020
Publish Date: 2020-05-25
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hannu, Jari
Reviewer: Hannu, Jari
Hosio, Simo
Description:

Abstract

Understanding spatial experience is a multi-faceted problem which requires using tools from various fields. Spaces are rarely evaluated after they are built, and the spaces might not be used the way they were intended. This can lead to a lacking knowledge on how the spaces work or how they could be improved. This thesis aims to tackle this challenge by developing a methodology to gather data from a multi-space. To achieve this, a MoodFoam web application was developed for user surveys, and environmental sensor data was gathered from Tellus, a multi-space in the University of Oulu. The theoretical background of this thesis utilizes understanding from the fields of architecture, organization theory, philosophy, and psychology.

The subjective and contextual user data and the objective sensor data was gathered successfully during the study’s two-week data gathering period. The data was analyzed and visualized with statistical programming language R to highlight various aspects of the spatial experience in Tellus. As a result, the methodology was able to produce subjective data with a time-space information allowing for a broader understanding of the multi-space and its users. The results suggest that even close-by spaces can have different atmospheres. Furthermore, the results found differences in the subjective experiences in the researched spaces, in terms of smell, temperature, and sound. The presented methodology can be further used in various contexts to improve its explicative capabilities.

MoodFoam : monitilojen ilmapiirievaluaatio

Tiivistelmä

Tilakokemuksen ymmärtäminen on monitahoinen ongelma, joka vaatii eri alojen menetelmien hyödyntämistä. Tiloja arvioidaan harvoin niiden rakentamisen jälkeen, eikä niitä välttämättä käytetä niille tarkoitetulla tavalla. Tämä voi johtaa puutteelliseen ymmärrykseen tilojen toiminnasta tai siitä, miten niitä voisi kehittää. Tämä diplomityö pyrkii ratkaisemaan ongelman kehittämällä metodologia monitilan datankeruuseen. Tätä varten kehitettiin MoodFoam-internetsovellus käyttäjäkyselyille ja sensoridataa kerättiin Telluksesta, monitilasta Oulun yliopistolla. Diplomityön teoreettinen tausta hyödyntää arkkitehtuurin, organisaatioteorian, filosofian ja psykologian tarjoamaa ymmärrystä.

Subjektiivinen ja kontekstuaalinen käyttäjädata sekä objektiivinen sensoridata kerättiin onnistuneesti diplomityön kahden viikon datankeruun aikajaksolta. Data analysoitiin ja visualisoitiin tilastollisella R-ohjelmointikielellä Telluksen moninaisten tilakokemusten korostamiseksi. Diplomityön tuloksena metodologia onnistui tuottamaan subjektiivista aika–paikka-tietoa mahdollistaen laajemman ymmärryksen monitiloista ja sen käyttäjistä. Tulokset viittaavat siihen, että lähekkäisilläkin tiloilla voi olla oma ilmapiiri. Lisäksi tuloksista löytyi eroja tutkittujen tilojen subjektiivisissa kokemuksissa hajun, lämpötilan ja äänen suhteen. Esiteltyä metodologiaa voidaan edelleen hyödyntää lukuisissa konteksteissa tehokkaamman kuvaavuuden kehittämiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Paananen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.